Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME

Autoři: Vladimír Uličiansky
Autoři - působiště: Via medica, s. r. o., Košice
Článek: Forum Diab 2015; 4(3): 208-209
Kategorie: Edukačný kvíz

Medzi osobitosti diabetes mellitus vo vyššom veku patria protrahované hypoglykémie, ktoré môžu byť komplikované:

 • a) cievnou mozgovou príhodou
 • b) srdcovým infarktom
 • c) dysrytmiami
 • d) všetkými týmito stavmi

Pri liečbe infekcií urogenitálneho systému u diabetikov je vhodné používať:

 • a) liečivá, ktoré sa eliminujú hepatálnou cestou
 • b) liečivá, ktoré dosahujú vysoké koncentrácie v moči, mnohonásobne prevyšujúce MIC v sére, ako sú amoxycilín, cefalosporíny, fluorochinolóny, aminoglykozidy
 • c) kombinácie diuretík a antibiotík na zníženie nefrotoxicity
 • d) kotrimoxazol

Medzi časté kultivačné nálezy pri infekciách v rámci diabetickej nohy patria:

 • a) rezistentné typy Staphylococcus aureus
 • b) koaguláza-negatívne stafylokoky
 • c) gramnegatívne paličky
 • d) všetky tieto patogény

Poradie preferencií pre určenie albuminúrie a proteinúrie je nasledovné:

 • a) pomer albumín/kreatinín v moči
 • b) pomer proteín/kreatinín v moči
 • c) reagenčné prúžky
 • d) vyššie uvedené poradie je správne

Pri skríningu diabetickej nefropatie u diabetikov 2. typu je potrebné:

 • a) u všetkých pacientov raz za 5 rokov vyšetriť koncentráciu kreatinínu v sére (výpočet eGFR)
 • b) u všetkých pacientov raz za 5 rokov vyšetriť albuminúriu (pomer UACR)
 • c) u všetkých raz ročne vyšetriť albuminúriu (pomer UACR) vo vzorke ranného moču a koncentráciu kreatinínu v sére (výpočet eGFR)
 • d) všetkých pacientov raz za 5 rokov vyšetriť moč reagenčnými prúžkami

V lekárskych správach by sa mala diagnóza diabetickej nefropatie uvádzať spolu s funkčným stavom obličiek vyjadreným štádiom CKD a stupňom albuminúrie, ako napríklad:

 • a) diabetická nefropatia, štádium 3a CKD, klinická albuminúria
 • b) diabetická nefropatia, G3a A3
 • c) diabetická nefropatia, štádium 2 CKD, mikroalbuminúria
 • d) všetky uvedené príklady sú vhodné

V prieskume NEFRITI bola základná hodnota glykovaného hemoglobínu HbA1c u pacientov s diabetes mellitus 2. typu:

 • a) 8,9 ± 1,72 % DCCT
 • b) 7,57± 1,6 % DCCT
 • c) 7,21 ± 1,35 % DCCT
 • d) 8,37 ± 1,72 % DCCT

V prieskume NEFRITI podiel pacientov s diabetes mellitus 2. typu v štádiu CKD3a bol:

 • a) 42, 8%
 • b) 3,3 %
 • c) 9,43 %
 • d) 1,24 %

V prieskume NEFRITI výskyt diabetickej nefropatie stanovený na základe prítomnosti makroalbuminúrie alebo mikroalbuminúrie, GFR > 30 ml/min/1,73 m2, diabetickej retinopatie a trvania DM1T > 10 rokov predstavoval:

 • a) 8,9 % vs 9,8 %
 • b) 14,1 % vs 12,3 %
 • c) 16,8 % vs 14,6 %
 • d) 11,7 % vs 9,8 %

Vildagliptín je selektívny a reverzibilný inhibítor DPP4. Je v prevažnej mierne metabolizovaný v obličkách na inaktívne metabolity, ktoré sú vylučované močom v približnom percente dávky:

 • a) 74 % dávky
 • b) 92 % dávky
 • c) 85 % dávky
 • d) 67 % dávky

Dávkovanie vildagliptínu v štádiu CKD G3b je:

 • a) 100 mg
 • b) 50 mg
 • c) 25 mg
 • d) 12,5 mg

Inhibítory sodíkovo-glukózového kotransportéra (SGLT2) v štádiu CKD G3b sú:

 • a) preferované
 • b) odporúčané
 • c) vhodné
 • d) nie sú odporúčané

Renálna biopsia u pacientov s diabetom je u pacientov s DM spojená s rizikom:

 • a) krvácania (1–3 %)
 • b) nefrektómie (výnimočne)
 • c) terapeutickej selektívnej embolizácie prívodných tepien
 • d) všetkých vyššie uvedených stavov

Do definície kardiorenálneho syndrómu nepatrí výrok:

a) stav organizmu so srdcovým zlyhávaním (SZ)
b) liečba SZ je vo svojej intenzite obmedzovaná zhoršením hepatálnych funkcií
c) liečba SZ je vo svojej intenzite obmedzovaná zhoršením obličkových funkcií
d) renálna funkčná porucha u osôb so SZ sčasti tiež súvisí s narastaním priemernej dĺžky prežívania občanov

Medzi patofyziologické mechanizmy u kardiorenálneho syndrómu patrí:

a) nedostatočný prietok obličkou pri zníženom srdcovom minútovom výdaji
b) hyperaktivácia sympatického nervového systému
c) aktivácia RAAS
d) všetky vyššie uvedené stavy

Pri liečbe hypertenzie pri diabetickej nefropatii je u 20 % hypertonikov nutná trojkombinácia anihypertenzív. Najširšie použitie má trojkombinácia:

 • a) ACE/AT1-blokátor + blokátor kalciových kanálov + diuretikum
 • b) betablokátor + blokátor kalciových kanálov + iné antihypertenzívum, ale bez diuretika
 • c) diuretikum + blokátor kalciových kanálov + blokátor periférnych alfa-receptorov
 • d) centrálne účinkujúce antihypertenzíva + diuretikum + blokátor periférnych alfa-receptorov

Medzi rizikové faktory vzniku a progresie diabetickej retinopatie (DR) nepatrí:

 • a) dĺžka trvania diabetu
 • b) typ diabetes mellitus, pacienti s DM1T majú vyšší výskyt DR ako s DM2T
 • c) fajčenie
 • d) glykemická kontrola

Štúdia WESDR preukázala, že každý nárast HbA1c o 1 % vedie k nárastu proliferatívnej diabetickej retinopatie:

 • a) 32 %
 • b) 37 %
 • c) 17 %
 • d) 29 %

Štúdia DIARET SK predstavuje počtom pacientov najväčšiu epidemiologickú štúdiu na určenie prevalencie diabetickej retinopatie u pacientov s DM1T a DM2T. Medzi ciele tejto štúdie patrí:

 • a) zistiť prevalenciu retinopatie u pacientov s DM1T. a DM2T v závislosti na trvaní ochorenia
 • b) zistiť prevalenciu jednotlivých štádií DR a DEM na základe komplexného oftalmologického vyšetrenia
 • c) zistenie vplyvu očných komplikácií na kvalitu života pacienta pomocou dotazníkovej metódy
 • d) všetky uvedené ciele

Obvod pása 12 mesiacov po transplantácii obličky u mužov ≥ 94 cm u mužov a ≥ 80 cm u žien je nezávislým rizikovým faktorom pre novo-diagnostikovaný diabetes mellitus po transplantácii (NODAT). Vplyv NODAT na kardiovaskulárnu (KV) morbiditu a mortalitu je nasledovný:

 • a) NODAT vedie k 5-násobne vyššej KV morbidite a mortalite
 • b) NODAT mierne zvyšuje KV morbiditu a mortalitu
 • c) NODAT vedie k 2- až 3-násobne vyššej KV morbidite a mortalite
 • d) NODAT neovplyvňuje KV morbiditu a mortalitu

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.

Správne odpovede označte na priloženom korešpondenčnom lístku.

Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
2.6/5, hodnoceno 52x
 
 
 

Diskuze čtenářů


Vstoupit do diskuze
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější