Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Pokyny pro autory

Ako požiadať o publikovanie článku v časopise Forum diabetologicum a aký je redakčný postup

Príspevky zasielajte na emailovú adresu fama@fa-ma.cz nebo boris.skalka@fa-ma.cz nebo eliska.skalkova@fa-ma.cz. K príspevku a žiadosti o uverejnení pripojte podpísaný sken prehlásenia (formulár dostupný na www.fa-ma.cz) o pôvodnosti Vášho príspevku aj použitých príloh (tabuliek, grafov, schém, fotografií a obrázkov). Súčasťou tohto prehlásenia je aj súhlas s použitím dát z príspevku pre neziskový vzdelávací projekt českých a slovenských lekárskych fakúlt – portál MEFANET. Ak použijete prílohy prevzaté z iných publikácií, je treba doložiť súhlas autora a vydavateľa. Keď použijete len niektoré dáta alebo len adaptujete časť, je treba uviesť presnú citáciu zdroje.

Vydavateľ Váš príspevok postúpi hlavnému redaktorovi k posúdení a prijatí alebo odmietnutí. O stanovisku odborné redakcie bude vydavateľ emailom informovať hlavného autora (autor uvedený ako prvý) najneskôr do 2 mesiacov od doručení príspevku.

Prijatý príspevok bude lektorovaný a prípadné návrhy lektorov na úpravu pošle vydavateľ hlavnému autorovi emailom.

Po redakčnom a grafickom spracovaní pošle vydavateľ hlavnému autorovi príspevok k autorskému prehliadnutí vo formátu PDF (Adobe Acrobat). Autor svoje pripomienky urobí v tomto programu systémom opráv alebo urobí opravy do vytlačeného textu a tento s opravami oskenuje a pošle vydavateľovi alebo opravy s ich presnou lokalizáciou v textu vpíše do textového súboru formátu DOC (MS Office) alebo TXT/OTD (Windows XP a vyšší). Termín pre vrátenie korektúry je 1 týždeň od odoslania z redakcie vydavateľa.

Časopis bude citovaný skratkou Forum Diab.

Ako pripraviť „manuskript“ a ilustračné prílohy

 1. Príspevok (hlavná téma) – celkový rozsah 7 až 12 strán (čo je 24 185 až 41 460 znakov vrátane medzier).
 2. Príspevky (doplnkové témy) – 2–3 príspevky v rozsahu 5 až 7 strán (čo je 17 275 až 24 185 znakov vrátane medzier).
 3. Názov príspevku musí byť výstižný a stručný (maximálne 60 znakov vrátane medzier).
 4. 
Mená autorov – u všetkých autorov uviesť krstné meno a priezvisko, ich tituly, vedecké aj pedagogické hodnosti a pracoviská (presná adresa vrátane e-mailovej adresy a telefónu, najlepšie aj GSM).
 5. 
Abstrakt (t. j. obsah článku) – v rozsahu do 1 000 znakov vrátane medzier. Preklad do angličtiny zaistí vydavateľ.
 6. Kľúčové slová – v slovenčine a angličtine.
 7. Literatúra – cca 20 citácií, podľa možností z posledných 5 rokov, podľa nasledovného vzoru. Citovaná literatúra je číslovaná a zoradená v tom istom sledu, v akom je v textu citovaná. Odkaz na citovanú literatúru sa v textu robí na príslušnom mieste citácie číslom v hranatej zátvorke.
  • Spôsob citácie:
  • Periodická publikácia
  • 
Autor(i) príspevku (max. 3, potom et al, len priezvisko a iniciála krstného mena). Názov článku. Medzinárodná skratka časopisu rok; ročník, (číslo, prípadne Suppl): stránkový rozsah.
  • Príklad:
  • 
Korzon-Burakowska A, Dziemidok P. Diabetic foot – the need for comprehensive multidisciplinary app­roach. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 314–317.
  • Neperiodická publikácia
  • 
Autori monografie (max. 3, potom et al, len priezvisko a iniciála krstného mena). Názov (monografie alebo kapitoly). (Editor. Názov celej monografie). (Poradie vydania ak nie prvé). Nakladateľstvo: miesto vydania, rok.
  • Príklad:
  • 
Pelikánová T, Bartoš V. Praktická diabetologie. 4. rozšířené vydání. Maxdorf Jessenius: Praha 2010. 
Anděl M. Diabetes mellitus. In: Klener P (ed). Vnitřní lékařství. Galén: Praha 2006: 725–741.
 8. Prílohy obecne (tabuľky, grafy, schémy, čiernobiele alebo farebné obrázky a snímky) texte citovať odkaz na prílohu v okrúhlej zátvorke, napríklad (tab. 1) alebo (graf 1) alebo (schéma 1) alebo (obr. 1).
 9. Tabuľky – nutné vytvoriť v MS Office Excel nebo MS Office Word v programu tvorenia tabuliek.
 10. 
Grafy – nutné vytvoriť v MS Office Excel (je možné poslať aj grafy už vložené do MS Office PowerPoint).
 11. Schémy – nutné vytvoriť v niektorom grafickom editore alebo poslať obrázok schémy vo formátu JPG, JPEG, TIF, v najhoršom vo formátu PDF.
 12. Fotografie, prístrojové záznamy a perokresby – nutné dodať vo formátu JPG, JPEG, TIF v rozlíšení pre tlač (minimálne 300 dpi, t.j. napr. obrázok o tlačovom rozmeru 14 × 6 cm musí mať rozlíšení 1650 × 720 pixelov).

 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější