Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 270

 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11 

Rádiointervenčná diagnostika a terapia diabetickej nohy

Cieľom práce je uviesť informácie o súčasných rádiologických zobrazovacích metódach používaných v diagnostike a terapii diabetickej nohy a jej komplikácií. Využívajú sa neinvazívne metódy: RTG-snímka, ultrasonografický záznam, CT, MRI, scintigrafia, PET/CT. Z invazívnych metód ide o angiografiu...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: H. Poláček, K. Zeleňák, J. Sýkora, M. Števík, I. Šinák, R. Talapková, D. Mištuna, M. Vorčák
Počet zobrazení článku: 239x

Číst článek odemčeno


Dermoepidermálne štepy v liečbe chronických defektov diabetickej nohy: kazuistika

Vzhľadom na neustále narastajúci počet diabetikov sa zvyšuje aj incidencia chronických nehojacich sa defektov, ktoré zhoršujú kvalitu života pacienta a prinášajú nemalé finančné náklady na ich liečbu. Zamerali sme sa na použitie autológnych dermoepidermálnych štepov v liečbe chronických defektov...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Ľubomír Strelka, Edward Huľo, Martin Vojtko, Emil Martinka, Dušan Mištuna
Počet zobrazení článku: 533x

Číst článek odemčeno


Syndrom diabetické nohy: nezávislý prediktor kardiovaskulární a cerebrovaskulární morbidity a mortality?

Syndrom diabetické nohy je definován jako ulcerace nohy (distálně od kotníku včetně kotníku) spojená s neuropatií, s různým stupněm ischemické choroby dolních končetin a s infekcí. Pacienti s diabetickými ulceracemi mají podstatně vyšší riziko celkové mortality ve srovnání s pacienty s diabetem...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Jana Lupínková, Alexandra Jirkovská, Robert Bém, Věra Adámková
Počet zobrazení článku: 178x

Číst článek odemčeno


Diabetická neuropatia: klinický obraz a súčasné možnosti diagnostiky a liečby

Pacienti s diabetes mellitus sú vystavení riziku vzniku rôznych komplikácií, pričom ich veľká časť je priamo alebo nepriamo spojená s poškodením periférneho alebo centrálneho nervového systému. Cieľom predloženej práce je oboznámenie čitateľov so spektrom možných komplikácií v oblasti...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Milan Grofik, Egon Kurča
Počet zobrazení článku: 218x

Číst článek odemčeno


Diabetická nefropatia: epidemiológia a diagnostika

Celosvetovo je pozorovaná pandémia diabetes mellitus a s ním spojený vyšší výskyt jeho neskorých komplikácií. Diabetická nefropatia je v súčasnosti najčastejšou príčinou terminálneho zlyhania obličiek v Európe a Severnej Amerike. Prvou klinickou manifestáciou diabetickej obličkovej choroby je...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Terézia Pázmanová, Peter Ponťuch
Počet zobrazení článku: 178x

Číst článek odemčeno


„Ušitie inzulínovej liečby na mieru pacientovi“: kazuistika

Aktuálne stanovisko Americkej diabetologickej asociácie a Európskej asociácie pre štúdium diabetu (ADA/EASD) odporúča personalizovaný prístup v liečbe reflektujúci potreby, preferencie a tolerancie jedného každého pacienta, teda individualizáciu liečby. Na prípadu manažmentu ochorenia diabetes...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Zbynek Schroner
Počet zobrazení článku: 130x

Číst článek odemčeno


Glykemická variabilita: má význam jej stanovenie v klinickej praxi?

Hlavným terapeutickým úsilím v manažmente ochorenia diabetes mellitus je snaha o efektívne zníženie glykémie. V poslednom období sa však stále častejšie vynára potreba, aby úprava glykémie bola bezpečná (t.j. neviedla k riziku hypoglykémie) a bola vyjadrená nielen priemernou glykémiou, resp...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Emil Martinka
Počet zobrazení článku: 138x

Číst článek odemčeno


Aktuálne indikačné obmedzenia pre gliptíny, agonisty GLP1-receptorov a bazálne analógy inzulínu

Diabetes mellitus 2. typu je veľmi heterogénne ochorenie, ktorého patogénne mechanizmy progredujú aj po diagnóze ochorenia a ktorého prognóza z hľadiska metabolickej kontroly závisí predovšetkým od jej kvality počas prvých 10-15 rokov liečby. Jedná sa o ochorenie, ktoré vyžaduje individualizovaný...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Emil Martinka
Počet zobrazení článku: 229x

Číst článek odemčeno


Manažment hypertriacylglycerolémie z pohľadu najnovších odporúčaní Americkej endokrinologickej spoločnosti (The Endocrine Society)

Jedným z hlavných ovplyvniteľných rizikových faktorov aterosklerózy je aterogénna dyslipidémia charakterizovaná hypertriacylglycerolémiou, nízkymi hodnotami HDL-cholesterolu a prítomnosťou malých denzných LDL-častíc. Práve manažmentu porúch lipidového metabolizmu sa venujú rôzne odporučenia. V...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Peter Jackuliak, Miriam Avramovová, Juraj Payer
Počet zobrazení článku: 287x

Číst článek odemčeno


Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME

1. Liečba hypertenzie má byť vždy iniciovaná u diabetikov s krvným tlakom: a) ≥ 145/95 mm Hgb) ≥ 150/95 mm Hgc) ≥140/90 mm Hgd) ≥ 140/95 mm Hg 2. U pacientov s vysokým normálnym krvným tlakom (130–139/85–90 mm Hg) sa dá odporúčať liečba hypertenzie, len keď je prítomná: a...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Vladimír Uličiansky
Počet zobrazení článku: 93x

Číst článek odemčeno


Michal Vrablík. Farmakoterapie dyslipidemie. Průvodce ošetřujícího lékaře

Na knižný trh sa v roku 2012 dostala monografia Farmakoterapie dyslipidemie, zostavovateľom je doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., významná osobnosť českej medicíny v oblasti aterosklerózy a porúch metabolizmu lipidov. Ide o úplne novú monografiu týkajúcu sa mimoriadne dôležitej oblasti...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Andrej Dukát
Počet zobrazení článku: 100x

Číst článek odemčeno


XXVIII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a pracovnej skupiny preventívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti

V dňoch 10.–13. apríla 2003 sa konal v krásnom prostredí Nízkych Tatier – na Táloch XXVIII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a pracovnej skupiny preventívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Novorekonštruovaný hotel Partizán poskytol účastníkom výborné...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Andrej Dukát
Počet zobrazení článku: 75x

Číst článek odemčeno


49. diabetologické dny

Počas troch slnečných aprílových dní odznelo v Luhačoviciach v rámci 49. diabetologických dní Českej diabetologickej spoločnosti ČLS JEP vyše 40 prednášok a vyše 50 posterových prezentácií. Odborný program poskytol koktail originálnych epidemiologických, klinických aj experimentálnych prác...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Martin Javorský
Počet zobrazení článku: 80x

Číst článek odemčeno


15. európsky endokrinologický kongres

V dňoch 27. apríla až 1. mája 2013 sa v hlavnom meste Dánska, v Kodani konal už 15. európsky endokrinologický kongres (European Congress of Endocrinology – ECE 2013). Diabetologická problematika bola na tohtoročnom kongrese zastúpená viacerými prínosnými prednáškami. V rámci sekcie „Meet...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2013
Autoři: Juraj Payer, Peter Jackuliak, Adriana Baňárová
Počet zobrazení článku: 92x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus, diabetická retinopatia, gravidita a glaukóm

Vážené čitateľky, vážení čitatelia, napísať editorial, ako som práve zistil, nie je žiadna maličkosť. Vážené kolegyne a&160;posmelím, aby ste sa pustili do čitania celého 3. tohtoročného čísla nášho spoločného časopisu Forum diabetologicum. Úvodný článok si dal neľahkú úlohu...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Vladimír Krásnik, editor tohto čísla
Počet zobrazení článku: 103x

Číst článek odemčeno


Editorial

Vážení kolegovia, priatelia, zdá sa, a&160;aj podľa Vašich reakcií sme sa utvrdili v&160;príbuzné odbory je správna. Do predošlého čísla, ktoré bolo venované diabetickej neuropatii, diabetickej nohe a&160;tomu, aby sme ďalšie čísla plánovali monotematicky. To dnešné číslo, ktoré...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Emil Martinka, koeditor tohto čísla
Počet zobrazení článku: 90x

Číst článek odemčeno


Proč je časná léčba diabetu důležitá a jak jí dosáhnout?

Výrazné životní, zejména kardiovaskulární riziko přináší již prediabetes a časné fáze rozvoje diabetu 2. typu. Dnes je navíc známo, že v pozdějších fázích rozvoje diabetu je již ovlivnění životní prognózy obtížné. Proto dnes léčíme důsledně jak prediabetes (režimovými opatřeními k prevenci...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Štěpán Svačina
Počet zobrazení článku: 304x

Číst článek odemčeno


Diabetická retinopatia 3: Chirurgická liečba

Milióny ľudí na celom svete sú každoročne postihnuté znížením zrakovej ostrosti kvôli diabetu. Diabetická retinopatia je najčastejšou príčinou zhoršenia zrakovej ostrosti u populácie v produktívnom veku v rozvinutých krajinách. V niektorých prípadoch len chirurgická liečba je schopná zachrániť...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Jana Štefaničková, Vladimír Krásnik
Počet zobrazení článku: 358x

Číst článek odemčeno


Gravidita a diabetická retinopatia – skríning a liečba: kazuistika

Tehotenstvo môže veľmi nepriaznivo ovplyvniť vznik alebo progresiu diabetickej retinopatie (DR). Ženy s diabetes mellitus (DM) v reprodukčnom veku by mali byť informované o riziku vzniku a progresie diabetickej retinopatie počas tehotenstva. Tiež by mali byť poučené o význame dobrej glykemickej...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Mária Molnárová
Počet zobrazení článku: 225x

Číst článek odemčeno


Nekomplikovaný priebeh diabetickej retinopatie počas gravidity: kazuistika

Kazuistika prezentuje 19-ročnú pacientku so zle kompenzovaným diabetom v anamnéze, ktorá mala po postupnej kompenzácii ochorenia nekomplikovaný priebeh tehotenstva aj napriek veľmi rýchlemu poklesu HbA1c bez progresie diabetickej retinopatie. Kazuistika potvrdzuje, že u tehotných diabetičiek sú...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2013
Autoři: Jana Štefaničková, Dana Kožiaková
Počet zobrazení článku: 138x

Číst článek odemčeno


 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější