Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 270

 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11 

Revaskularizácia pri srdcovom zlyhávaní a diabetes mellitus

U pacientov s diabetom s viaccievnou koronárnou chorobou srdca má byť jednoznačne preferovaná chirurgická revaskularizácia. Revaskularácia myokardu pri súčasne prítomnom srdcovom zlyhávaní s cieľom zlepšenia symptomatológie je akceptovateľnou liečebnou stratégiou, zásadným momentom je však...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: MUDr. Marcela Tavačová
Počet zobrazení článku: 194x

Číst článek odemčeno


Diabetes, hypertenzia a dyslipidémia – smrtiace trio

Epidemiologické štúdie identifikovali tri závažné patofyziologické stavy, ktoré sa podieľajú na procese urýchlenia procesu aterotrombózy s jej klinickými dôsledkami. Diabetes mellitus, artériová hypertenzia a dyslipidémia predstavujú tie komorbidity, ktoré sa podstatnou mierou podieľajú na...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Počet zobrazení článku: 103x

Číst článek odemčeno


Kardiometabolické riziká obezity

Obezita je progresívne chronické ochorenie charakterizované akumuláciou tuku s mnohými orgánovošpecifickými metabolickými a kardiovaskulárnymi komplikáciami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a dĺžku života obézneho jedinca. Kardiometabolické komplikácie obezity združujeme pod pojmom metabolický syndróm v...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.
Počet zobrazení článku: 202x

Číst článek odemčeno


Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME

1. Na posúdenie 1-ročnej mortality podľa pozitivity záťažového EKG testu sa používa: a) Cornell treadmill skóre b) Duke treadmill skóre c) Framinghram treadmill skóre d) CCS (Canadian Cardiologic Society) skóre 2. Telesná aktivita nie je preukázateľne spojená so zmenami: a) sérovej...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: Slavomíra Filipová, Anna Vachulová
Počet zobrazení článku: 73x

Číst článek odemčeno


Medicína na sklonku stredoveku

Vedomosti stredovekých lekárov významne formovali aj vtedajšie poznatky z anatómie. Hoci verejné pitvy boli cirkvou zakázané, už v roku 1302 sa na najstaršej univerzite na svete založenej v roku 1088 v talianskom Bologni uskutočnila prvá súdno-lekárska pitva, ktorú nariadil prokurátor z...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: Andrea Bukovská
Počet zobrazení článku: 74x

Číst článek odemčeno


Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) 2014 28. 8. – 3. 9. 2014, Barcelona, Španielsko

Jesenná Barcelona privítala 30 000 účastníkov kongresu nielen z Európy, ale z celého sveta. Program prednášok bol veľmi dobre pripravený a priniesol témy, ktoré boli zaujímavé nielen pre kardiológov sensu stricto. Moja správa pre časopis Forum diabetologicum sa zamerala predovšetkým na...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Autoři: prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Počet zobrazení článku: 58x

Číst článek odemčeno


Kalendár odborných akcií

Kalendár odborných akcií konaných na Slovensku   Fórum mladých kardiológov 10.–11. 4.2015 Trnava VIII. bilaterálne slovensko-české oftalmologické sympózium 16.–18. 4. 2015 Žilina XXV. diabetologické dni 27.–29. 5. 2015 Martin IV...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Počet zobrazení článku: 59x

Číst článek odemčeno


XXXIV. dny mladých internistů

Česká internistická společnost ČLS JEP a Slovenská internistická společnost SLS ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnicí Olomouc a III. interní klinikou – nefrologickou, revmatologickou, endokrinologickou a Spolkem lékařů ČLS JEP v...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2015
Počet zobrazení článku: 57x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus v ambulantnej praxi – editorial

Milí čitatelia, dostávate do rúk najnovšie číslo časopisu Forum diabetologicum, ktorého hlavnou témou je diabetes mellitus v ambulantnej praxi. Konštatovanie, že diabetes mellitus (DM) je neinfekčnou pandémiou z celosvetového i slovenského pohľadu, je ako nosenie dreva do lesa. V priebehu...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2015
Autoři: Zuzana Némethyová, Vladimír Uličiansky
Počet zobrazení článku: 74x

Číst článek odemčeno


Chronické komplikace diabetu z pohledu moderní diabetologie

Základním smyslem terapie diabetu je prevence pozdních specifických komplikací hyperglykemie. Současná diabetologie je postavena na výsledcích randomizovaných klinických studií. Podrobnější analýza však prokazuje, že výsledky jsou hranicemi, které vymezují obecný přístup v terapii diabetu. Pro...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2015
Autoři: Milan Kvapil
Počet zobrazení článku: 127x

Číst článek odemčeno


Personalizovaná medicína v diabetológii v kontexte odporúčaní ADA/EASD 2015

Prístup zameraný na pacienta je zdravotná starostlivosť s rešpektovaním a s vnímavosťou na individuálne preferencie, potreby a hodnoty pacienta so zaručením, že hodnoty pacienta usmerňujú všetky klinické rozhodnutia. Autori v práci rozoberajú prístup k stanoveniu glykemických cieľov a k liečbe...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2015
Autoři: Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner, Zuzana Némethyová, Peter Galajda, Marián Mokáň
Počet zobrazení článku: 366x

Číst článek odemčeno


Akútne komplikácie diabetes mellitus z pohľadu ambulantnej praxe

Keďže aj lekár v ambulantnej praxi sa často stretáva s akútnymi komplikáciami diabetes mellitus (DM), je dôležité aby sa k nim vedel správne postaviť. Veľmi dôležitá je aj prevencia týchto stavov. Akútne komplikácie v súvislosti s DM rozdeľujeme na metabolické dekompenzácie a komplikácie...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2015
Autoři: Zbynek Schroner
Počet zobrazení článku: 181x

Číst článek odemčeno


Význam selfmonitoringu glykémie

Selfmonitoring glykémií (SMBG) patrí medzi základné parametre hodnotenia kvality a bezpečnosti liečby pacientov so všetkými typmi diabetu. Je založený na systematickej realizácii a komplexnom hodnotení. V minulosti sa vyžadoval SMBG len u diabetikov liečených inzulínom. V poslednej dekáde pri...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2015
Autoři: Radovan Plášil, Zuzana Némethyová, Vladimír Uličiansky
Počet zobrazení článku: 94x

Číst článek odemčeno


Kompliancia a individualizovaný cieľ liečby u pacientov s DM2T liečených gliptínmi v monoterapii alebo v kombinácii s inými antidiabetikami: štúdia CITADELA

Úvod: V odporúčaniach odborných spoločností ADA/EASD pre manažment hyperglykémie u pacientov s diabetes mellitus 2. typu z roku 2015 sa dôraz kladie na prispôsobenie starostlivosti potrebám špecifických skupín pacientov. Stanovenie individuálnych liečebných cieľov a miera ich naplnenia pri liečbe...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2015
Autoři: Zuzana Némethyová, Dagmar Bucková, Miroslav Helbich
Počet zobrazení článku: 180x

Číst článek odemčeno


Najčastejšie gynekologické problémy u žien s diabetom

Autori analyzujú špecifické okruhy gynekologických problémov u žien s diabetom. Vyšší výskyt vulvovaginitíd súvisí s lokálnymi faktormi, so zmenami lokálnej imunity a kompenzáciou diabetu. Včasná diagnostika a liečba znižuje riziko recidív, ascendentnej infekcie a negatívneho vplyvu na budúcu...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2015
Autoři: Zuzana Nižňanská, Zuzana Kosibová, Bianka Némethová
Počet zobrazení článku: 133x

Číst článek odemčeno


Dermatologické manifestácie diabetu

Diabetes mellitus je metabolické ochorenie s rozsiahlym spektrom kožných manifestácií, ktoré postihujú až 50 % diabetikov. Kožné komplikácie vznikajú na podklade hyperglykémie, diabetickej mikroangiopatie, makroangiopatie a neuropatie. Kožné zmeny môžu byť prvým indikátorom tohto chronického...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2015
Autoři: Mária Breznická, Slavomír Urbanček
Počet zobrazení článku: 253x

Číst článek odemčeno


Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME

1. V patogenéze acanthosis nigricans hrá významnú úlohu: a) inzulínová rezistencia b) redukovaný inkretínový efekt c) porucha sekrécie inzulínu d) zvýšená reabsorpcia glukózy v obličke 2. Hlavným patogénom mykotických infekcií u diabetikov je: a) Candida krusei b) Candida...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2015
Autoři: Zbynek Schroner
Počet zobrazení článku: 69x

Číst článek odemčeno


12. vedecká konferencia v Topoľčiankach venovaná pamiatke prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.

27. marec 2015, Topoľčianky Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) v spolupráci s Nadáciou prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc. zorganizovali 27. marca 2015 už 12. vedeckú konferenciu, venovanú pamiatke zakladateľa a prvého predsedu, neskoršie čestného...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2015
Autoři: Marta Korecová
Počet zobrazení článku: 74x

Číst článek odemčeno


Spomíname na MUDr. Juraja Vozára, CSc.
15. 3. 1946 – 9. 7. 2014

9. júla 2014 nás navždy opustil MUDr. Juraj Vozár, CSc., vynikajúci internista a diabetológ, dlhoročný člen Slovenskej diabetologickej spoločnosti. V rokoch 1990 až 1994 bol vedeckým sekretárom SDS a v priebehu nasledujúcich dvoch funkčných období bol predsedom SDS až do roku 2002. Skoro...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 2 / 2015
Počet zobrazení článku: 107x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus – osobitosti vo vyššom veku – klinický pohľad

Diabetes mellitus 2. typu je najčastejšie sa vyskytujúcou formou cukrovky v séniu, je typickým ochorením vyššieho veku. Za jeho rozvoj je zodpovedná najmä: inzulínová rezistencia porucha inzulínovej sekrécie zvýšená exkrécia glukózy obličkami V geriatrii je treba osobitne rešpektovať...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Silvester Krčméry
Počet zobrazení článku: 94x

Číst článek odemčeno


 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější