Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 270

 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11 

Pacient s diabetem z pohledu klinického nefrologa

Diabetická nefropatie patří mezi časté komplikace diabetu, zároveň jde o zdaleka nejčastější příčinu chronického selhání ledvin s nutností náhrady jejich funkce. Pacienti referovaní diabetology s diabetickou nefropatií – nebo podezřením na ni – tvoří po ischemické nefropatii druhou největší...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Vladimír Tesař, Jan Vachek, Oskar Zakiyanov
Počet zobrazení článku: 185x

Číst článek odemčeno


Možnosti použitia inhibítorov DPP4 a SGLT2 u pacientov s diabetes mellitus 2. typu so zníženou funkciou obličiek

Incidencia a prevalencia diabetes mellitus signifikantne rastie. V závislosti od veku, dĺžky trvania diabetu a glykemickej kompenzácie u veľkého počtu pacientov sa môže vyskytovať mierne až závažné zhoršenie funkcie obličiek. Stredne závažné obličkové poškodenie vyžaduje zváženie zníženia dávky...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Počet zobrazení článku: 285x

Číst článek odemčeno


Včasný skríning a liečba spomaľujú progresiu diabetickej nefropatie

Nárast počtu diabetikov a ich dlhšie prežívanie prispievajú k zvýšenej prevalencii diabetickej nefropatie. Epidemiologický prieskum NEFRITI priniesol aktuálne údaje o výskyte chronickej obličkovej choroby u diabetikov na Slovensku. Včasná diagnóza na základe albuminúrie a odhadu glomerulovej...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Peter Ponťuch
Počet zobrazení článku: 127x

Číst článek odemčeno


Pohľad na kardiorenálny syndróm

Kardiorenálny syndróm definovali prvýkrát v roku 2004 v USA pracovníci NHLBI (National Heart, Lung and Blood Institute) nasledovne: je to stav organizmu pacienta so srdcovým zlyhávaním (SZ), u ktorého je liečba SZ vo svojej intenzite obmedzovaná zhoršením obličkových funkcií [1]. Výskyt SZ má...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Ján Murín, Miroslav Pernický, Marta Filková
Počet zobrazení článku: 165x

Číst článek odemčeno


Najčastejšie infekčné komplikácie u diabetikov a ich liečba

U pacientov s diabetes mellitus sa infekcie vyskytujú častejšie a prebiehajú závažnejšie. Vnímavosť zvyšujú poruchy imunitných funkcií, glykozúria, poruchy cievneho zásobenia v oblasti obličkovej drene a papíl, ako aj úbytok obličkových funkcií v dôsledku diabetickej nefropatie. Akútna...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Silvester Krčméry, Silvia Semanová, Marián Štrbák, Dominika Kocunová, Iveta Kováčová
Počet zobrazení článku: 82x

Číst článek odemčeno


Rizikové faktory vzniku a progresie diabetickej retinopatie

V súčasnosti pozorujeme celosvetový trend rastúceho počtu diabetikov. Počet pacientov sa zvyšuje aj na Slovensku. Diabetická retinopatia (DR) je druhou najčastejšou mikrovaskulárnou komplikáciou a najčastejšou príčinou slepoty u jedincov s diabetes mellitus (DM). Základom k lepšiemu manažmentu...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Peter Jackuliak, Dagmar Bucková, Miroslav Helbich
Počet zobrazení článku: 98x

Číst článek odemčeno


Obezita – kľúčový rizikový faktor pre diabetes mellitus po transplantácii obličky

Východiská: Novo diagnostikovaný diabetes mellitus po transplantácii (NODAT) je závažná a častá komplikácia transplantácie solídnych orgánov. NODAT vedie k 2- až 3-násobne vyššej kardiovaskulárnej morbidite a mortalite. Viscerálna obezita je kľúčovým faktorom pre rozvoj diabetes mellitus 2. typu...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Ivana Dedinská, Ľudovít Laca, Juraj Miklušica, Peter Galajda, Marián Mokáň
Počet zobrazení článku: 119x

Číst článek odemčeno


Obtížnost kontroly hypertenze u diabetické nefropatie

Kazuistické sdělení 22měsíčního sledování 77leté polymorbidní pacientky s diabetes mellitus 1. typu, diabetickou nefropatií a systolickou hypertenzí rezistentní na kombinační léčbu. I přes velké léčebné úsilí se nedařilo upravovat jak hodnoty glykemie, tak také kontrolovat systolické hodnoty...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Václav Monhart
Počet zobrazení článku: 188x

Číst článek odemčeno


Výskyt diabetickej nefropatie v populácii pacientov s diabetes mellitus na Slovensku: výsledky prieskumu NEFRITI

Cieľ práce: Posúdiť: a) výskyt diabetickej nefropatie (DNeF) v populácii pacientov s DM na Slovensku, b) vyšetrovanosť funkčných parametrov obličiek (GFR, albuminúria) využívaných pre hodnotenie renálnych funkcií a prítomnosti DNeF, c) podiel pacientov podľa jednotlivých štádií chronického...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Emil Martinka, Peter Ponťuch, Michaela Mišániková, Jozef Lacka, Barbara Martinková, Anna Kováčová, Silvia Dókušová, Adrián Okša
Počet zobrazení článku: 227x

Číst článek odemčeno


Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME

Medzi osobitosti diabetes mellitus vo vyššom veku patria protrahované hypoglykémie, ktoré môžu byť komplikované: a) cievnou mozgovou príhodou b) srdcovým infarktom c) dysrytmiami d) všetkými týmito stavmi Pri liečbe infekcií urogenitálneho systému u diabetikov je vhodné používať: a...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Vladimír Uličiansky
Počet zobrazení článku: 59x

Číst článek odemčeno


Diabetológia na úsvite novoveku

Vrchol stredovekej medicíny významne ovplyvnilo rozšírenie kníhtlače v Európe. Tým sa rukopisné medicínske písomníctvo zmenilo na kníhtlačiarenské, a tak sa postupne stávalo pre lekárov dostupnejším. Obdobie novoveku prinieslo významné zmeny aj v medicíne. Postupne sa zbavovala nielen...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Andrea Bukovská
Počet zobrazení článku: 66x

Číst článek odemčeno


ESC Congress 2015: zamerané na redukciu kardiovaskulárneho rizika u diabetikov

V dňoch 29. augusta až 2. septembra 2015 sa v Londýne (Veľká Británia) konal kongres Európskej kardiologickej spoločnosti. Z jeho programu som pre čitateľov časopisu Forum diabetologicum vyberal aktuálne príspevky zamerané na redukciu kardiovaskulárneho rizika (KV) u diabetikov. Sattar...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Ján Murín
Počet zobrazení článku: 79x

Číst článek odemčeno


Stretnutie mladých diabetológov

Jasná, 4.–5. septembra 2015 V dňoch 4. až 5. septembra sa v malebnom prostredí Jasnej konal už 2. ročník Stretnutia mladých diabetológov (SMD). Záštitu prevzal prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., ktorý celé stretnutie aj otvoril. Pri organizácii...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Autoři: Peter Jackuliak
Počet zobrazení článku: 70x

Číst článek odemčeno


Forum diabetologicum 2015; 3

Registre ročníku ke stažení zde [PDF].

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 3 / 2015
Počet zobrazení článku: 58x

Číst článek odemčeno


Metabolický syndróm a kardiometabolické komorbidity psoriázy

Chronická ložisková psoriáza je chronické erytématoskvamózne ochorenie, ktoré postihuje 2–3 % populácie. V etio­patogenéze stredne ťažkej až ťažkej formy psoriázy dochádza ku vzniku veľkého množstva prozápalových cytokínov (TNFα, IL6, IL17, IL20, IL23), ktoré následne ovplyvňujú ostatné...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Karolína Vorčáková, Tatiana Péčová, Juraj Péč
Počet zobrazení článku: 202x

Číst článek odemčeno


Diabetes a obezita

Obezita je metabolické ochorenie (MKCH-10 kód E66), ktoré dosahuje epidemické proporcie. Globálna epidémia obezity (globezita) je jedným z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych problémov nie­len dospelej, ale aj adolescentej a detskej populácie, čo de­klaruje aj Svetová zdravotnícka...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Ľubomíra Fábryová
Počet zobrazení článku: 86x

Číst článek odemčeno


Je metabolicky zdravá obezita přechodným stavem?

Obezita představuje významný nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárních a metabolických onemocnění a je spojena s vyšší jak kardiovaskulární, tak celkovou úmrtností. Kardiometabolické komplikace nemusí být přítomny u všech obézních jedinců. Obezita u podskupiny obézních pacientů, kteří jsou...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Vojtěch Hainer, Irena Aldhoon Hainerová, Hana Zamrazilová
Počet zobrazení článku: 116x

Číst článek odemčeno


Prehľad diétnych odporúčaní používaných pre manažment obezity

Diskusia ohľadom ideálnej redukčnej diéty stále pretrváva. Základným bodom v redukčných diétach je zásada vyrovnanej energetickej bilancie s dôrazom na celkový denný energetický príjem. Zloženie redukčnej diéty ohľadom pomeru makronutrientov nie je jednoznačné. Redukčná diéta má navodiť trvalo...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Viera Kissová
Počet zobrazení článku: 230x

Číst článek odemčeno


Nové skupiny antidiabetík: inhibítory DPP4 a inhibítory SGLT2 pri liečbe obézneho diabetika 2. typu

Inhibítory dipeptidyl peptidázy 4 (DPP4) (sitagliptín, vildagliptín, saxagliptín, linagliptín, alogliptín) a inhibítory sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 (SGLT2) (dapagliflozín, kanagliflozín, empagliflozín) patria medzi nové možnosti pre liečbu diabetes mellitus 2. typu. Antihyperglykemický...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Vladimír Uličiansky
Počet zobrazení článku: 139x

Číst článek odemčeno


GLP1-analógy – vhodná terapeutická voľba u obéznych pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Liečba GLP1-analógmi vykazuje viaceré multiorgánové benefity. Medzi možné dôvody uprednostnenia tejto skupiny farmák možno zariadiť: účinnosť (celkové ovplyvnenie glukózovej triády), vplyv na hmotnosť (zníženie), bezpečnosť (nízke riziko hypoglykémie, nízky výskyt závažných nežiaducich účinkov...

Zdroj: Forum Diabetologicum
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Zbynek Schroner
Počet zobrazení článku: 83x

Číst článek odemčeno


 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2018

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější