Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Slavomíra Filipová 1,2;  Anna Vachulová 2
Působiště autorů: Klinika kardiológie a angiológie, LF SZU, NÚSCH, a. s., Bratislava, prednosta prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc. 1;  Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH, a. s., Bratislava, primár prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC 2
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2015; 4(1): 76-77
Kategorie: Edukačný kvíz

1. Na posúdenie 1-ročnej mortality podľa pozitivity záťažového EKG testu sa používa:

 • a) Cornell treadmill skóre
 • b) Duke treadmill skóre
 • c) Framinghram treadmill skóre
 • d) CCS (Canadian Cardiologic Society) skóre

2. Telesná aktivita nie je preukázateľne spojená so zmenami:

 • a) sérovej hladiny inzulínu
 • b) srdcovej frekvencie
 • c) diastolického krvného tlaku
 • d) sérovej hladiny ALT (alanínaminotransferázy)

3. Pre indikácie ambulantného monitorovania krvného tlaku (AMTK) platí:

 • a) dôvody vyšetrenia sú diagnostické a prognostické
 • b) dôvody vyšetrenia sú diagnostické a terapeutické
 • c) dôvody vyšetrenia sú terapeutické a prognostické
 • d) dôvody vyšetrenia sú diagnostické, terapeutické a prognostické

4. Pri hodnotení AMTK hornou hranicou pre systolický krvný tlak v nočných hodinách (počas spánku) je:

 • a) ≥ 120 mm Hg
 • b) ≥ 125 mm Hg
 • c) ≥ 130 mm Hg
 • d) ≥ 135 mm Hg

5. Diurnálny index (DI) krvného tlaku sa pokladá za znížený, ak pri variabilite cirkadiánneho rytmu krvného tlaku počas AMTK je pokles (dipping) nočného tlaku oproti dennému tlaku:

 • a) < 5 %
 • b) < 10 %
 • c) < 15 %
 • d) < 20 %

6. Ktorý parameter AMTK najviac informuje (ako prediktor) o progresii obličkovej insuficiencie?

 • a) nadmerný pokles (dipping > 20 %) nočných hodnôt systolického TK
 • b) zvýšená (hypertonická) tlaková záťaž > 40 %
 • c) nadmerný vzostup tlaku krvi po prebudení (sleep-through surge)
 • d) zvýšená variabilita srdcovej frekvencie

7. Metaanalýza 7 prospektívnych kohortových štúdií a 4 ďalších štúdií (spolu s 1 686 097 pacientmi) potvrdila, že DM2T zvyšuje riziko fibrilácie predsiení v porovnaní s nediabetikmi o:

 • a) 20 %
 • b) 30 %
 • c) 40 %
 • d) 60 %

8. Hlavné riziko fibrilácie predsiení u diabetikov – tromboembolické komplikácie – hodnotíme podľa skórovacieho systému:

 • a) NYHA skóre (New York Heart Accociation)
 • b) CCS skóre (Canadian Cardiologic Society)
 • c) CHA2DS2-VASc skóre (European Society of Cardiology)
 • d) Framingham risc skóre

9. Pre riziko náhlej srdcovej smrti (NSS) u diabetikov po infarkte myokardu platí:

 • a) závisí od výšky glykémie
 • b) je vyššie u žien
 • c) je vyššie pri prítomnej mikrovaskulárnej koronárnej chorobe
 • d) všetky uvedené možnosti sú správne

10. Hypoglykémia môže mať proarytmický vplyv mechanizmami:

 • a) poruchami aktivity sympatika a parasympatika
 • b) predĺžením intervalu QT na EKG
 • c) uvoľňovaním katecholamínov
 • d) všetky uvedené možnosti sú správne

11. Pacienti s DM2T a vysokým rizikom náhlej srdcovej smrti (NSS):

 • a) majú mať všetci v liečbe akýkoľvek betablokátor
 • b) majú mať v liečbe betablokátory s vysokou afinitou k beta2 receptorom a betablokátory s vazodilatačným účinkom bez vnútornej sympatikovej aktivity
 • c) majú mať v liečbe betablokátor, len ak prekonali akútny infarkt myokardu s eleváciou segmentu ST (STEMI)
 • d) nemajú mať v liečbe betablokátory

12. Podľa dát Registra SLOVAKS 2011 najvyšší výskyt rizikových faktorov (hypertenzia a diabetes mellitus) sa zistil v kraji:

 • a) Bratislava
 • b) Západoslovenskom
 • c) Stredoslovenskom
 • d) Východoslovenskom

13. O diabetikoch s akútnym koronárnym syndrómom neplatí jedno z nasledujúcich tvrdení:

 • a) majú vyššie riziko renálneho poškodenia
 • b) majú viac komorbidít
 • c) majú komplexnejšie a difúzne koronárne poškodenie
 • d) majú častejšie postihnutie hlavného kmeňa ľavej koronárnej artérie

14. Cieľom manažmentu diabetikov s akútnym koronárnym syndrómom je:

 • a) udržať hodnoty glykémie ≤ 11,0 mmol/l a vylúčiť epizódy hypoglykémie < 5,0 mmol/l
 • b) udržať hodnoty glykémie ≤ 11,0 mmol/l
 • c) udržať hodnoty glykémie ≤ 8,0 mmol/l
 • d) vylúčiť epizódy hypoglykémie < 5,0 mmol/l

15. Novšie protidoštičkové lieky (prasugrel, tikagrelor) v liečbe diabetikov s akútnym koronárnym syndrómom:

 • a) je možné používať s indikačným obmedzením pri viaccievnom (2 a viac) postihnutí koronárneho riečiska
 • b) indikujú sa iba pri súčasne prítomnej fibrilácii predsiení
 • c) indikujú sa obmedzene u diabetikov s preukázaným hyperagregačným stavom
 • d) podľa indikácií a indikačných obmedzení sa využívajú u diabetikov rovnako ako u nediabetikov

16. Čo nie je preukázané ako podklad pre vznik srdcového zlyhávania pri koronárnej chorobe srdca?

 • a) ireverzibilná strata myocytov po infarkte myokardu s následným vytvorením jazvy
 • b) hibernujúci myokard
 • c) protrahovaná hypotenzia počas akútneho koronárneho syndrómu
 • d) remodelácia, ktorá zasahuje zvyšný pôvodne funkčný myokard

17. 10–15-ročná priechodnosť mamarokoronárnych bypassov je:

 • a) 25–30 %
 • b) 31–45 %
 • c) 46–64 %
 • d) 65–88 %

18. Podľa Nurses Health Study relatívne riziko rozvoja koronárnej choroby srdca je najnižšie u mužov a žien s BMI < 22. Ak je BMI > 29, riziko sa oproti BMI < 22:

 • a) zvyšuje 2-násobne
 • b) zvyšuje 2,5-násobne
 • c) zvyšuje 3-násobne
 • d) zvyšuje 4-násobne

19. Termín „ektopické tukové tkanivo“ sa používa pre nahromadenie tukového tkaniva:

 • a) ako nealkoholové stukovatenie pečene (NAFL)
 • b) v myokarde
 • c) v perikardiálnom priestore
 • d) všetky možnosti sú správne

20. Pri dobre preverenej predikcii angíny pektoris s použitím jednoduchého „pravidla 5 parametrov“ (podľa kanadskej klasifikácie, Boesner et al, 2010) sú to: 1. vek a pohlavie (muži ≥ 55 rokov, ženy ≥ 65 rokov), 2. diagnostikované vaskulárne ochorenie, 3. pacient si myslí, že bolesť je srdcového pôvodu, 4. bolesť nie je reprodukovateľná palpáciou hrudníka a ako piaty parameter sa uznáva:

 • a) zhoršovanie bolesti pri telesnej námahe
 • b) zhoršovanie bolesti pri psychickom strese
 • c) vznik bolesti v pokoji
 • d) všetky údaje (a, b, c) sú správne

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.

Správne odpovede označte na priloženom korešpondenčnom lístku.
Správne odpovede označte na priloženom korešpondenčnom lístku.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se