Autodidaktický test hodnotený kreditmi ARS CME


Autoři: Dana Prídavková
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2020; 9(2): 132-133
Kategorie: Autodidaktický test ARS CME

1.   Otázka: Ženy s diabetes mellitus (DM) majú riziko vzniku srdcového zlyhávania (SZ):

 • a)   zvýšené 5-násobne
 • b)   zvýšené 2-násobne
 • c)   nemajú zvýšené riziko SZ oproti mužom
 • d)   nemajú zvýšené riziko SZ oproti ženám bez DM

2.   Otázka: Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti z roku 2019 uznávajú ako lieky prvej voľby u pacientov s diabetes mellitus 2. typu (DM2T) s aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením (KVO) alebo veľmi vysokým či vysokým rizikom aterosklerotického KVO:

 • a)   inzulín
 • b)   tiazolidíndióny
 • c)   gliflozíny
 • d)   inhibítory dipeptidylpeptidázy 4

3.   Otázka: Zvýšená srdcová frekvencia je nevýhodná pre:

 • a)   skrátenie diastoly
 • b)   zníženie minútového objemu
 • c)   zvýšenie spotreby kyslíka myokardom
 • d)   všetky odpovede sú správne

4.   Otázka: Prežívanie pacientov so SZ sa odhaduje na:

 • a)   50 % v nasledujúcich 5 rokoch
 • b)   10 % po 10 rokoch od diagnózy
 • c)   odpoveď a + b sú správne
 • d)   80 % v nasledujúcich 5 rokoch

5.   Otázka: Medzi definované triedy SZ na základe ejekčnej frakcie ľavej komory (EF ĽK) nepatrí:

 • a)   SZ s redukovanou EF ĽK (HFrEF – EF < 40 %)
 • b)   SZ so zachovanou EF ĽK (HFpEF – EF ≥ 50 %)
 • c)   SZ s redukovanou EF ĽK (HFrEF – EF > 60 %)
 • d)   SZ so strednou (ľahko redukovanou EF- mild reduced)- EF ĽK 40–49 %

6.   Otázka: Dapagliflozín pridaný k štandardnej liečbe SZ znížil relatívne riziko kardiovaskulárnych úmrtí a zhoršenia SZ:

 • a)   o 26 %
 • b)   o 5 %
 • c)   neznížil riziko SZ
 • d)   o 10 %

7.   Otázka: Podľa indikačného obmedzenia platného v Slovenskej republike hradená liečba SGLT2i sa môže indikovať u dospelých pacientov s DM2T s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou (HbA1c ≥ 7 % podľa štandardu DCCT):

 • a)   v kombinácii so sulfonylureou (ako trojkombinačná liečba) u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou tolerovanou dávkou metformínu a sulfonylurey
 • b)   v kombinácii s inzulínom (ako trojkombinačná liečba) u pacientov, u ktorých samotná stabilná dávka inzulínu a metformínu nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie
 • c)   v monoterapii
 • d)   a + b sú správne

8.   Otázka: Medzi kardiálne biomarkery nepatrí:

 • a)   troponín
 • b)   mid-regionálny proadrenomedulín
 • c)   galektín 3
 • d)   apolipoproteín A1

9.   Otázka: Strata telesnej hmotnosti o 5 % je spojená s:

 • a)   redukciou hladín angiotenzinogénu o 27 %
 • b)   redukciou hladín renínu o 43 %
 • c)   redukciou hladín aldosterónu o 31 %
 • d)   všetky odpovede sú správne

10. Otázka: Klinické štúdie zamerané na kardiovaskulárnu bezpečnosť potvrdili redukciu aj sekundárneho renálneho kompozitu o:

 • a)   44 % pri liečbe empagliflozínom (štúdia EMPA-REG OUTCOME)
 • b)   40 % pri liečbe kanagliflozínom (štúdia CANVAS)
 • c)   24 % v prípade dapagliflozínu (štúdia DECLARE TIMI-58)
 • d)   všetky odpovede sú správne

11. Otázka: V štúdii CREDENCE u diabetikov s chronickou chorobou obličiek v štádiu 2–3b sa potvrdila nefroprotektivita kanagliflozínu v zmysle redukcie primárneho renálneho kompozitu:

 • a)   o 30 %
 • b)   o 68 %
 • c)   o 15 %
 • d)   žiadna odpoveď nie je správna

12. Otázka: V štúdii CREDENCE:

 • a)   sa nepotvrdilo zvýšené riziko distálnych amputácií dolných končatín
 • b)   sa nepotvrdilo zvýšené riziko fraktúr pri liečbe kanagliflozínom
 • c)   a + b je správne
 • d)   sa potvrdilo zvýšené riziko distálnych amputácií dolných končatín a fraktúr

13. Otázka: V štúdii EMPAREG-OUTCOME empagliflozín po pridaní k štandardnej liečbe pacientov s DM2T s vysokým kardiovaskulárnym rizikom:

 • a)   redukoval tlak krvi o 17 %
 • b)   redukoval vznik novej nefropatie alebo zhoršenie jestvujúcej nefropatie o 39 %
 • c)   zhoršil existujúcu nefropatiu
 • d)   neboli sledované renálne endpointy

14. Otázka: Sekundárna analýza výsledkov štúdie s empagliflozínom poukázala na redukciu potreby hospitalizácií pre SZ o:

 • a)   35 %
 • b)   10 %
 • c)   58 %
 • d)   17 %

15. Otázka: V súčasnosti bežne dostupné glukomery pracujú na základe enzymatickej reakcie s využitím:

 • a)   glukózooxidázy
 • b)   glukózodehydrogenázy
 • c)   glukózodeacetázy
 • d)   a + b sú správne

16. Otázka: S meraním glykémie na báze glukózooxidázovej reakcie môžu interferovať aj iné prirodzene sa vyskytujúce látky:

 • a)   chlorid sodný
 • b)   kreatínkináza
 • c)   triacylglyceroly
 • d)   prokalcitonín

17. Otázka: Glukomery, ktoré sa používajú v Európe, musia spĺňať ISO štandardy (International Organization for Standardization ISO 15197:2013), to znamená, že pre glykémiu < 5,55 mmol/l má byť:

 • a)   95 % výsledkov v rozmedzí ± 0,83 mmol/l laboratórnych hodnôt
 • b)   80 % výsledkov v rozmedzí ± 0,83 mmol/l laboratórnych hodnôt
 • c)   60 % výsledkov v rozmedzí ± 0,83 mmol/l laboratórnych hodnôt
 • d)   75 % výsledkov v rozmedzí ± 0,83 mmol/l laboratórnych hodnôt

18. Otázka: Realizácia ≥ 3 odberov glykémie za deň pri samokontrole je asociovaná:

 • a)   s 1,0% redukciou GHbA1c
 • b)   s 1,8% redukciou GHbA1c
 • c)   nemala vplyv na hodnotu GHbA1c
 • d)   so štatisticky nevýznamným zvýšením hladiny GHbA1c o 0,2 %

19. Otázka: Selfmonitoring glykémie je najviac efektívny u pacientov s DM2T:

 • a)   počas prvých 5 rokov trvania ochorenia
 • b)   počas prvého mesiaca trvania ochorenia
 • c)   počas prvých 6 mesiacov trvania ochorenia
 • d)   nemá vplyv na efektivitu liečby

20. Otázka: V praxi sa osvedčuje kontrola glykémie nameranej glukomerom s venóznou glykémiou stanovenou v laboratóriu, pričom variabilita by nemala presiahnuť viac ako:

 • a)   20 %
 • b)   5 %
 • c)   10 %
 • d)   15 %

Hodnotenie testu kreditmi ARS CME
Hodnotenie testu kreditmi ARS CME

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.

Správne odpovede označte na priloženom korešponden­č­­nom lístku.

Odpovede môžete posielať do redakcie zaznačené na vložený korešpondenčný lístok, ktorý odošlete na adresu redakcie (poštovné uhrádza prijímateľ), tiež môžete poslať na e-emailovú adresu redakcie <fama@fa-ma.cz> sken vyplneného korešpondenčného lístku alebo email, v kto­rom uvediete Svoje meno, priezvisko, ID SLK a korešpon­denčnú adresu a potom číslo otázky a písmeno správnej odpovede.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se