Projekt SIMPLIFY: Prechod na liečbu fixnou kombináciou inzulínu degludek a agonistu GLP1-receptorov liraglutid (IDegLira) po predchádzajúcej intenzifikovanej liečbe inzulínom (IIT)


Authors: Emil Martinka
Published in: Forum Diab 2022; 11(Supplementum): 3
Category: Editorial


Vážené kolegyne, kolegovia,

keďže toto mimoriadne vydanie (suplement) časopisu Forum Diabetologicum sme do tlače pripravili tak, aby sa k vám dostalo na kongrese Slovenskej diabetologickej spoločnosti, dovoľte mi, aby som vás menom autorského kolektívu srdečne pozdravil a zaželal vám príjemné kongresové dni plné pohody a cenných informácií v krásnom prostredí Vysokých Tatier.

Posledné roky sú pre diabetológiu obzvlášť bohaté, a to nielen na nové ale aj zásadné poznatky, ktoré viedli aj k revízii našich doterajších terapeutických postupov a pohľadu na ochorenie diabetes mellitus. Slovenská diabetologická asociácia zrealizovala niekoľko klinických štúdií a jednou z nich bola aj štúdia SIMPLIFY, ktorej prvé poznatky sú náplňou aktuálneho suplementa.

SIMPLIFY je prebiehajúca prospektívna nerandomizovaná multicentrická otvorená štúdia s jedným ramenom, prebiehajúca v podmienkach bežnej klinickej praxe s cieľom vyhodnotiť, či prechod z liečby v schéme bazálny inzulín + prandiálne bolusy inzulínu (intenzifikovaná inzulínová terapia/ intensified insulin therapy – IIT) na liečbu fixnou kombináciou bazálneho analógu inzulínu degludek a agonistu GLP1-receptorov liraglutidu (IDegLira) u pacientov s diabetes mellitus 2. typu je vo vzťahu ku glykemickej kompenzácii, telesnej hmotnosti, krvnému tlaku a hladinám krvných tukov aspoň tak efektívna ako predošlá liečba IIT.

Štúdie sa zúčastnilo 36 diabetológov (centier) a aktuálne je zaradených viac ako 250 pacientov. V čase spracovania tejto publikácie sme mali k dispozícii k vyhodnoteniu 147 pacientov, u ktorých bola zrealizovaná aspoň 1 kontrola po 14 týždňoch.

Výsledky ukázali, že prechod z IIT na IDegLira sa už po prvých 3 mesiacoch ukázal ako efektívny, bezpečný a pre pacienta menej náročný spôsob liečby. Zmena liečby viedla k signifikantnému zlepšeniu parametrov glykemickej kompenzácie, poklesu telesnej hmotnosti, BMI, systolického krvného tlaku, krvných tukov (triglyceridy, celkový cholesterol a LDL-cholesterol), signifikantnej redukcii počtu hypoglykémií ako aj podielu pacientov s hypoglykémiou, a tiež signifikantným poklesom dávok inzulínu. Zmena liečby tiež zlepšovala kvalitu života a spokojnosť s liečbou.

Racionalizáciu IIT prechodom na IDegLira sme ako jednu z alternatív zaradili aj do terapeutických odporúčaní ako jedna z prvých krajín na svete.

Chceme poďakovať všetkým zúčastneným lekárom a centrám, ktorí sú vymenovaní na následujúcej stránke a ktorí svojou prácou prispeli k naplneniu tejto štúdie a pripravili pre vás zaujímavé kazuistiky dokumentujúce zmenu liečby u jednotlivých pacientov a ako zmenila výsledky a spokojnosť s liečbou.

Na záver nám dovoľte poďakovať spoločnosti NovoNordisk za poskytnutie edukačného grantu, spoločnosti Tajpan za technickú pomoc pri tvorbe, vypracovaní elektronického CRF, tlači, zbere dát a samozrejme spoločnosti Facta Medica za náročné redakčné a dôsledné spracovanie kazuistík a vydanie tohto suplementa časopisu Forum diabetologicum, ktoré, ako veríme, bude pre vás zdrojom zaujímavých a prospešných poznatkov

V Ľubochni 16. mája 2022

Emil Martinka

Ingrid Dravecká

Ivan Tkáč


editori tohto čísla časopisa Forum Diabetologicum


Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine

Article was published in

Forum Diabetologicum

Issue Supplementum

2022 Issue Supplementum

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account