Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Vladimír Uličiansky
Působiště autorů: Via medica, s. r. o., Košice
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2014; 3(1): 46-47
Kategorie: Edukačný kvíz

1. Incidencia diabetickej ketoacidózy sa pohybuje v rozmedzí:

 • a) 2,8–6/1000 diabetikov ročne
 • b) 6,1–7 /1000 diabetikov ročne
 • c) 4,6–8/1000 diabetikov ročne
 • d) 5,9–9/1000 diabetikov ročne

2. Mortalita na diabetickú ketoacidózu sa pohybuje v rozmedzí:

 • a)             7–15 %
 • b)             8–16 %
 • c)             5–12 %
 • d)             9–14 %

3. Medzi diagnostické kritériá pre diabetickú ketoacidózu (DKA) patrí:

 • a) glykémia > 16,7 mmol/l
 • b) osmolalita ≤ 320 mmol/l
 • c) ketolátky v moči > 3+
 • d) všetky uvedené možnosti

4. V liečbe akútnych komplikácií diabetes mellitus je indikovaný:

 • a) premixovaný inzulín
 • b) krátkodobý regulárny inzulín
 • c) agonista GLP1-receptorov
 • d) dlhodobo pôsobiaci inzulín

5. Najčastejšou príčinou hypoglykémie pri non-B-bunkových neostrovčekových tumoroch je:

 • a) nadprodukcia inzulínu
 • b) nadprodukcia glukagónu
 • c) nadprodukcia inzulínu podobného faktora 2 (IGF2)
 • d) nadprodukcia glukagónu podobného peptidu 1 (GLP1)

6. Na hypoglykemickom účinku IGF2 sa podieľajú tieto faktory:

 • a) IGF2 stimuluje vychytávanie glukózy v kostrovom svale
 • b) vychytávanie glukózy v nádorovej mase (iba v malej miere)
 • c) pri nadprodukcii IGF 2 sú znížené hladiny glukagónu a rastového hormónu
 • d) všetky vyššie uvedené faktory

7. Hypoglykémia pri non-B bunkových neostrovčekových tumoroch:

 • a) vyskytuje sa nalačno
 • b) prevládajú neuroglykopenické príznaky
 • c) chýbajú alebo sú menej vyjadrené neuroadrenergné príznaky
 • d) všetky vyššie uvedené stavy a príznaky

8. Pri liečbe nádorovej hypoglykémie nie sú efektívne tieto postupy:

 • a) odstránenie nádoru alebo jeho časti chirurgickou liečbou, paliatívnou rádioterapiou alebo chemoterapiou
 • b) z krátkodobého hľadiska podávanie glukózy, glukagónu, liečba diazoxidom/chlórtiazidom
 • c) podávanie somatostatínových analógov (okreotid)
 • d) z dlhodobého hľadiska podávanie kortikoidov

9. Metanalýza klinických štúdií ACCORD, ADVANCE, VADT, UKPDS potvrdila, že intenzívny terapeutický režim v porovnaní s menej intenzívnym režimom je spojený:

 • a) s viac ako 2 – dvojnásobným rizikom závažnej hypoglykémie (RR 2,48)
 • b) s viac ako 3 – násobným rizikom závažnej hypoglykémie (RR 3,24)
 • c) nie je spojený s rizikom závažnej hypoglykémie (RR 0,99)
 • d) s mierne zvýšeným rizikom závažnej hypoglykémie (RR 1,39)

10. Medzi účinky hypoglykémie na kardiovaskulárny systém nepatrí:

 • a) tachykardia, arytmie – predĺženie QT-intervalu
 • b) tichá ischémia myokardu, angína pectoris
 • c) bradykardia
 • d) protrombotické zmeny

11. Z hľadiska ovplyvnenia hyperglykémie pri zvážení benefitu a rizika je vhodné

 • a) rýchle znižovanie HbA1c
 • b) pomalé progresívne znižovanie HbA1c
 • c) používať lieky, ktoré majú výrazný účinok na znižovanie HbA1c bez ohľadu na riziko hypoglykémie
 • d) neovplyvňovať hyperglykémiu, lebo to nemá vplyv na prognózu pacienta

12. Nízke riziko hypoglykémie je spojené s liečbou

 • a) metformínom
 • b) inhibítormi dipeptidyl-peptidázy 4 (DPP4)
 • c) agonistami GLP1-receptorov (GLP-RA)
 • d) so všetkými vyššie uvedenými liekmi

13. Prevalencia hypoglykémie u hospitalizovaných pacientov na I. internej klinike JLF UK v Martine v 4 ročnej retrospektívnej štúdií bola:

 • a) 2,76 %
 • b) 3,12 %
 • c) 4,8 %
 • d) 5,12 %

14. Medzi najčastejšie pravdepodobné príčiny hypoglykémie u hospitalizovaných pacientov bez diabetes mellitus patria:

 • a) nádory (inzulinóm, generalizovaný karcinóm, lokalizovaný karcinóm)
 • b) akútne hepatálne a renálne zlyhanie
 • c) akútna pankreatitída, metabolický rozvrat, malnutrícia, intoxikácia
 • d) všetky vyššie uvedené príčiny

15. Najčastejšou pravdepodobnou príčinou hypoglykémie u hospitalizovaných pacientov na I. internej klinike JLF UK s diabetes mellitus 1. typu bola:

 • a) liečba intenzifikovaným inzulínovým režimom
 • b) ulcerózna kolitída
 • c) cievna mozgová príhoda
 • d) kardiálna dekompenzácia

16. Najčastejšou pravdepodobnou príčinou hypoglykémie u hospitalizovaných pacientov na I. internej klinike JLF UK s diabetes mellitus 2. typu bola:

 • a) liečba inzulínom
 • b) nefropatia
 • c) liečba perorálnymi antidiabetikami
 • d) všetky vyššie uvedené príčiny

17. Do konceptu skorej a bezpečne dosiahnutej glykemickej kontroly patrí liečba:

 • a) vo včasnom štádiu diabetes mellitus
 • b) s nízkym rizikom hypoglykémie
 • c) bez nárastu telesnej hmotnosti
 • d) vo všetkých vyššie uvedené možnosti

18. Koncept glykemickej pamäti – „efekt dedičstva“ z 10 ročného sledovania v štúdii UKPDS vychádza z poznatku, že pacienti, ktorí boli zaradení do intenzívneho liečebného ramena od momentu diagnózy si po 10 rokoch aktívnej intervencie udržali

 • a) významnú redukciu celkovej mortality a mortality spojenej s diabetes mellitus 2. typu
 • b) významnú redukciu infarktu myokardu a mikrovaskulárnych komplikácií
 • c) napriek nevýznamnému rozdielu HbA1c v 10. roku v porovnaní s konvenčne liečenou skupinou
 • d) správne sú všetky vyššie uvedené výroky

19. Podľa spoločného ADA/EASD vyhlásenia u pacientov bez rizikových faktorov cieľom liečby diabetes mellitus 2. typu by mala byť:

 • a) hodnota HbA1c ≥ 7,0 % DCCT
 • b) prísna glykemická kontrola dosiahnutá zavčasu a udržiavaná v hodnote HbA1c < 7,0% DCCT
 • c) hodnota HbA1c ≥ 7,5 % DCCT
 • d) hodnota HbA1c < 7,0 % DCCT bez ohľadu na riziko závažnej hypoglykémie

20. Odporúčania National Institute of Clinical Excellence (NICE guidelines) pri neadekvátnej glykemickej kontrole odporúčajú do kombinácie s metformínom namiesto sulfonylurey zvážiť pridanie:

 • a) rýchlo účinkujúceho inzulínu
 • b) agonistu GLP1-receptorov
 • c) akarbózy
 • d) inhibítora DPP4

Hodnotenie testu kreditmi SACCME

80% – 100% úspešnosť riešenia

2 kredity

60% – 80% úspešnosť riešenia

1 kredit

0% – 60% úspešnosť riešenia

0 kreditov

Správne odpovede označte na priloženom korešpondenčnom lístku.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se