Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Juraj Payer;  Peter Jackuliak
Působiště autorů: V. interná klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, prednosta: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2014; 3(3): 166-167
Kategorie: Edukačný kvíz

1. Hlavné osteoporotické zlomeniny sú:

 • a) fraktúra chrbtice
 • b) fraktúra proximálneho femuru
 • c) fraktúra členkovej kosti
 • d) všetky z uvedených

2. Pre vzájomný vzťah „diabetes mellitus 2.typu a osteoporóza“ platí:

 • a) pacienti s DM2T majú zníženú kostnú denzitu
 • b) u pacientov s DM2T je kostná denzita v norme, alebo len mierne znížená
 • c) napriek dobrej kostnej denzite majú zvýšené riziko fraktúr
 • d) riziko fraktúr je u pacientov s DM2T veľmi nízke 

3. Optimálne sérová hladina 25-OH-vitamínu D z osteologického hľadiska je:

 • a) medzi 10 až 20 ng/ml
 • b) viac ako 30 ng/ml
 • c) viac ako 50 ng/ml
 • d) hladina vitamínu D nemá vplyv na kostný metabolizmus

4. Anabolickú modalitu liečby osteoporózy poskytuje:

 • a) bisfosfonáty, ako základné antiporotické lieky
 • b) denosumab
 • c) teriparatid
 • d) stroncium ranelát

5. Výskyt postihnutia štítnej žľazy u pacientov s diabetes mellitus je:

 • a) u asi 6% pacientov s DM sa vyskytujú tyreopatie
 • b) tyreopatie postihujú asi 10–15% diabetikov
 • c) ženy s DM sú ohrozené najmä autoimunitným zápalom štítnej žľazy
 • d) z neimunitných tyreopatií je u diabetikov najčastejšie eufunkčná struma pri nedostatku jódu

6. Ako ovplyvňujú tyroidálne hormóny metabolizmus sacharaidov:

 • a) vplývajú na resorpciu sacharidov
 • b) ovplyvňujú metabolizmu sacharidov v pečeni
 • c) ovplyvňujú metabolizmus sacharidov v periférnych tkanivách
 • d) znižujú syntézu glykogénu v pečeni

7. Medzi najčastejšie ochorenia štítnej žľazy diabetikov patria:

 • a) Gravesova-Basedowova choroba
 • b) syndróm nízkeho T3
 • c) Hashimotova tyreotitída
 • d) medulárny karcinóm štítnej žľazy

8. Pri manifestnej hypotyreóze u diabetikov:

 • a) zvýšené hodnoty TSH a normálne hodnoty tyreoidálnych hormónov
 • b) znížené hodnoty TSH a normálne hodnoty tyreoidálnych hormónov
 • c) zvýšené hodnoty TSH a znížené hodnoty fT4 a T3
 • d) zvýšené hodnoty TSH a zvýšené hodnoty fT4 a T3

9. Ako hypotyreóza vplýva na DM a manažment diabetika?

 • a) vedie k častým protrahovaným hypoglykémiám
 • b) urýchľuje rozvoj makrovaskulárnych komplikácií
 • c) pri korekcii hypoglykémie pacienti reagujú promptnejšie
 • d) je znížená účinnosť inzulínu čo vedie k postprandiálnym hyperglykémiám

10. O postihnutí pečene u obéznych diabetikov s DM2T platí:

 • a) takmer 50 % obéznych diabetikov má ultrasonografické známky steatózy pečne
 • b) histologicky sa jedná najčastejšie o čistú steatózu
 • c) vyšše tretina obéznych diabetikov má už známky fibrózy resp. incipientnej cirhózy
 • d) diabetici majú rovnaké riziko steatózy pečene ako nediabetická populácia
 •  

11. Ktorý typ dyslipoproteinémie je najrizikovejší z hľadiska rozvoja steatózy pečene:

 • a) izolovaná hypercholesterolémia
 • b) zmiešaná hyperlipidémia
 • c) hypertriaclyglycerolémia
 • d) zvýšené hladiny HDL-cholesterolu

12. Ktoré vyšetrenia sú vhodné na včasné odhalenie steatózy pečene u DM:

 • a) ultrasonografia
 • b) vyšetrenie GMT, ALT
 • c) vyšetrenie celkového aj konjugovaného bilirubínu
 • d) biopsia pečene

13. O výskyte metabolického syndrómu u pacientov s Cushingovým syndrómom platí:

 • a) diagnostické kritériá metabolického syndrómu spĺňa asi 30 % pacientov s Cushingovým syndrómom
 • b) v patogenéze metabolického syndrómu u pacientov s Cushingovým syndrómom zohráva zásadnú a hlavnú úlohu deficit inzulínu
 • c) na zvýšenom riziku metabolického syndrómu u pacientov s Cushingovým syndrómom sa spolupodieľa centrálna obezita a inzulínová rezistencia
 • d) u viac ako 50 % pacientov s Cushingovým syndrómom je prítomná hraničná glykémia nalačno, porucha glukózovej tolerancie alebo manifestný diabetes mellitus

14. Ako zasahuje kortizol do metabolizmu sacharidov?

 • a) zvýšené koncentrácie kortizolu vedú k dysfunkcii B-buniek pankreasu
 • b) kortikoidy znižujú inzulinotropný účinok GLP-1
 • c) kortizol znižuje inzulínovú rezistenciu v pečeni aj vo svaloch
 • d) kortizol moduluje expresiu a aktivitu niektorých adipokínov

15. Manažment metabolických porúch u pacientov s Cushingovým syndrómom zahŕňa:

 • a) liečba základného ochorenia analógmi somatostatínu
 • b) liečbu DM zvyčajne zahajujeme podávaním metformínu alebo inzulínu pri dekompenzovanom DM
 • c) pri manažmente DM sú analógy GLP-1 kontraindikované
 • d) pasireotid je nevhodný vzhľadom na zvýšenie rizika poruchy glukózovej tolerancie

16. Syndróm polycystických ovárií je charakterizovaný:

 • a) len ultrasonografickým obrazom cystických ovárií
 • b) hyperandrogenémiou s klinickými prejavmi
 • c) poruchou menštruačného cyklu
 • d) inzulínovou rezistenciou rôznej intenzity

17. Nízka hladina vitamínu D spôsobuje:

 • a) zlepšenie inzulínovej senzitivity
 • b) pokles produkcie inzulínu B-bunkami
 • c) zhoršenie parametrov lipidového profilu
 • d) žiadne z uvedených

18. Adekvátnu kompenzáciu DM dosahuje v Európe:

 • a) asi 80 % pacientov
 • b) približne polovica pacientov s DM
 • c) iba približne 30 % pacientov
 • d) menej ako štvrtina pacientov s DM

19. Medzi významné zistenia štúdie EDGE môžeme zaradiť:

 • a) vysokú prevalenciu suboptimálnej glykemickej kompenzácie u pacientov s DM2T liečených v dennej klinickej praxi monoterapiou
 • b) po pridaní druhého PAD viac ako polovica pacientov dosiahla pokles HbA1c > 0,3 % bez nežiadúcich efektov
 • c) zlepšenie kompenzácie po pridaní vildagliptínu bolo porovnateľné s komparatívnym ramenom
 • d) výsledky subanalýzy pacientov zo Slovenska sa vôbec nezhodujú s výsledkami celosvetrovej observačnej štúdie

20. Výsledky štúdie EDGE preukázali, že vildagliptín ako druhé PAD pri manažmente pacientov s DM2T:

 • a) je bezpečná modalita liečby
 • b) vedie k adekvátnemu zlepšeniu glykemickej kompenzácie na cieľovú hladinu HbA1c ≤ 7 % DCCT
 • c) vedie k nárastu telesnej hmotnosti o ≥ 5 % východiskovej hodnoty
 • d) zlepšenie glykemickej kompenzácie nebolo spojené so zvýšením rizika hypoglykémie

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.

Hodnotenie testu kreditmi SACCME
Hodnotenie testu kreditmi SACCME

Správne odpovede označte na priloženom korešpondenčnom lístku. 


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se