Editorial


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2017; 6(1): 3
Kategorie: Editorial

Vážené dámy, vážení páni,

milí kolegovia a čitatelia časopisu Forum Diabetologicum,

dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo nášho špecializovaného odborného časopisu. Ide už o 6. ročník. Za nami stoja desiatky odborných článkov, kazuistík, správ z kongresov, historické pohľady a ďalšie krátke oznamy, ktoré nemalou mierou prispeli k obohateniu našich vedomostí, viedli k získaniu nových skúseností a pomohli pri výmene odborných názorov v rámci diskusií. Je tiež potešiteľné, že náš časopis sa stal aj dobrým zdrojom pre mladých kolegov pripravujúcich sa na špecializačné skúšky z rôznych odborov.


Jednotlivé čísla prvých 5 ročníkov boli venované jednej hlavnej téme takpovediac monotématicky, boli doplnené podľa potreby aj ďalšími zaujímavými, podnetnými a vysoko odbornými poznatkami medicíny. Jednalo sa, ako sám názov nášho časopisu napovedá, v prvom rade o ochorení diabetes mellitus a jeho komplikácie, z pohľadu nie len diabetológa, ale aj kardiológa, nefrológa, neurológa, oftalmológa, angiológa, hematológa a ďalších. Na poslednom zasadnutí redakčnej rady časopisu bolo dohodnuté, že rozšírime naše pole pôsobnosti, takpovediac zväčšíme portfólio aj o ďalšie medicínske disciplíny, ktoré obohatia náš časopis a rozšíria rady čitateľov. Máme predstavu a snahu zapojiť viac odborných tém, viac článkov od viac autorov – prispievateľov. Je to neľahká a náročná úloha. Tým nastáva pre redakčnú radu vytýčiť si nové ciele a zobrať opraty pevne do rúk. Som pevne presvedčený , že aj nové rozšírené odborné smerovanie nášho časopisu prinesie nám všetkým úžitok, potešenie z dobre vykonanej práce a pre vás odbornú verejnosť ešte lepšie a jednoduchšie orientovanie sa v jednotlivých novinkách a zaujímavostiach.

Prvé číslo tohto ročníka malo byť pôvodne venované diabetu a metabolickým ochoreniam v detskom a adolescentnom veku. Už prvý pohľad do obsahu napovie, že zámer, ktorý si dala redakčná rada, rozšíriť témy sa nám a dúfam, že k vašej spokojnosti, podarilo naplniť. Úvodné príspevky sú venované oftalmológii: krásne fotograficky dokumentovaný článok o metabolických ochoreniach s prejavmi v detskom oku, v mnohých prípadoch veľmi raritných, ktoré si vyžadujú veľmi precíznu a zodpovednú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku; nová vyšetrovacia neinvazívna metóda angio OCT nám umožňuje sledovať zmeny v cirkulácii sietnice ešte pred objektívnymi a subjektívnymi prejavmi, sledovať dynamiku zmien kapilárneho prietoku v sietnici v makulárnej oblasti; modernou biologickou liečbou antirastovými faktormi pri diabetickom edéme makuly sa zaoberá tretí príspevok, v ktorom sú podrobne uvedené výsledky a porovnanie účinnosti jednotlivých preparátov. V nasledujúcich príspevkoch nájdeme prejavy a klinické obrazy diabetu pri autoimunitných a dermatologických ochoreniach a vplyv diabetu a inzulínu na imunitný systém a dermu. Kazuistiky prinášajú konkrétne prípady z klinickej praxe jednak pri už spomínanom využití angio OCT v sledovaní mladého pacienta a jeho monitorovanie, alebo nálezoch a prejavoch galaktokinázy na oku v detskom veku. Tiež recenzia prináša podrobnejší pohľad na využitie angio OCT v oftalmológii. Ide o novú vyšetrovaciu metódu, ktorá nám umožňuje zachytiť cirkuláciu kapilárnej siete v centrálnej oblasti sietnice.

Som presvedčený že prvé číslo šiesteho ročníka časopisu Forum Diabetologicum vás zaujme, inšpiruje a v budúcnosti radi siahnete po nasledujúcich číslach nášho časopisu.

Bratislava,

február 2017

S úctou Váš


doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

Klinika oftalmológie LF UK a UNB,

Nemocnica Ružinov,

Bratislava


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se