IX. kongres internej medicíny, Nový Smokovec 14.–16. 6. 2012


Autoři: Ivan Tkáč
Působiště autorů: IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a lekárskej fakulty UPJŠ, Košice
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2012; 1(2-3): 119
Kategorie: Diabetológia aktuálne

Vo vysokohorskom prostredí hotela Átrium sa konal v júni IX. kongres internej medicíny s podtitulom Integrovaná interná medicína. V duchu tohto názvu boli prednášky usporiadané do blokov podľa jednotlivých subšpecializácií. Zostavením bloku Slovenskej diabetologickej spoločnosti bol poverený prof. Ivan Tkáč, predseda vedeckej komisie výboru SDS, ktorý je súčasne garantom špecializačného štúdia v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy na LF UPJŠ v Košiciach. Pedagogickí pracovníci IV. internej kliniky LF UPJŠ, ktorá zabezpečuje špecializačné štúdium, predniesli všetky prednášky v tomto bloku.

Blok bol rozdelený do troch prednášok. V prvej prednáške prof. I. Tkáč informoval o najnovších poznatkoch z farmakogenomiky liečby perorálnymi antidiabetikami. Išlo o prehľad publikovaných poznatkov z tejto oblasti doplnený o výsledky výskumnej skupiny prof. I. Tkáča zloženej z pracovníkov IV. internej kliniky a Ústavu lekárskej biológie LF UPJŠ. V posledných rokoch boli identifikované viaceré varianty génov, ktoré majú vzťah k farmakokinetike a farmakodynamike derivátov sulfonylurey a metformínu. Farmakogenomika ďalších skupín antidiabetík je predmetom výskumu. Prof. I. Tkáč v závere prednášky vyjadril presvedčenie, že výsledky farmakogenetického výskumu sa v blízkej budúcnosti prenesú do lekárskej praxe vo forme odporúčaní vyšetrenia panelu génových polymorfizmov, čo umožní genotypickú personalizáciu antidiabetickej liečby.

Dr. M. Javorský v svojej prednáške detailne rozobral možnosti odhadu kardiovaskulárneho rizika u pacientov s diabetom. Podľa viacerých medzinárodných odporúčaní sa diabetes mellitus 2. typu považuje za ekvivalent ICHS vo vzťahu k riziku rozvoja kardiovaskulárnych príhod. Tento vzťah platí na hypotetického „priemerného pacienta“, ale nemožno ho automaticky uplatňovať na každého diabetika 2. typu. Preto boli vyvinuté viaceré nástroje napr. UKPDS Risk Engine alebo modifikované Framinghamské skóre, ktoré umožňujú presnejšie stanovenie kardiovaskulárneho rizika u konkrétneho diabetika v závislosti na prítomnosti iných rizikových faktorov a dlhodobej glykemickej kompenzácie. Tieto nástroje a možnosti ich použitia boli praktickým výstupom prednášky Dr. M. Javorského.

Dr. M. Kozárová rozobrala v svojej vynikajúco dokumentovanej prednáške problematiku diabetickej nohy. V úvode rozobrala patogenetické aspekty, ktoré sa podieľajú na syndróme diabetickej nohy, a to periférnu senzomotorickú diabetickú neuropatiu, autonómnu neuropatiu, ako aj periférne artériové obliterujúce ochorenie tepien dolných končatín. Ďalej uviedla celé spektrum najmodernejších vyšetrovacích metód používaných v diagnostike diabetickej nohy. V záverečnej časti prednášky poukázala na najmodernejšie liečebné trendy pri tomto postihnutí, ktoré často vedie k rozvoju ulcerácií a je stále najčastejšou príčinou amputácie dolnej končatiny v rozvinutých krajinách.

Zámerom prednášajúcich v diabetologickom bloku bolo poukázať, ako sa poznatky z klinického výskumu prenášajú do klinickej praxe v oblasti farmakogenomiky, prevencie aterosklerózy a prevencie ulcerácií a amputácií dolných končatín.

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

ivan.tkac@upjs.sk

Doručené do redakcie 25. septembra 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 2-3

2012 Číslo 2-3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se