Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Andrej Dukát
Působiště autorů: II. interná klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(1): 42-43
Kategorie: Edukačný kvíz

1. Kardiorenálny syndróm predstavuje:

 • a) renálnu dysfunkciu spojenú s chronickým srdcovým zlyhávaním
 • b) urémiu a stav po prekonanom infarkte myokardu
 • c) renálnu insuficienciu a prítomnosť kardiovaskulárnych riziových faktorov
 • d) renálne zlyhanie a poruchy rytmu srdca

2. V sekundárnom kardiorenálnom syndróme u diabetikov je spoločné postihnutie:

 • a) hemodynamické
 • b) neurohumorálne
 • c) imunologické
 • d) všetky z uvedených

3. Framinghamská štúdia definovala zvýšené riziko diabetu pre vznik srdcového zlyhávania:

 • a) dvojnásobné u mužov
 • b) päťnásobné u žien
 • c) vzostup rizika nezávisí od prítomnosti ischemickej choroby srdca
 • d) všetky z uvedených

4. Framinghamská štúdia preukázala, že diabetes je zodpovedný za:

 • a) 6 % prípadov srdcového zlyhávania u mužov
 • b) 12 % prípadov srdcového zlyhávania u žien
 • c) žiadne z uvedených
 • d) všetky z uvedených

5. Zvýšeným rizikom vzniku a progresie srdcového zlyhávania u diabetikov nie je:

 • a) vaskulárne poškodenie
 • b) metabolické zmeny
 • c) náhla mozgovocievna príhoda
 • d) ischémia myokardu

6. Charakteristikami tzv.diabetickej dyslipidémie sú:

 • a) vysoká hladina LDL-cholesterolu a zvýšený LP(a)
 • b) zvýšené hladiny HDL-cholesterolu a zvýšené hladiny LDL-cholesterolu
 • c) zvýšené hladiny triacylglycerolov, nízke hladiny HDL-cholesterolu a iba mierne zvýšené hladiny LDL-cholesterolu
 • d) zvýšené hladiny triacylglycerolov, nízke hladiny HDL-cholesterolu a vysoké hladiny LDL cholesterolu

7. Na protrombotickom stave cirkulácie u diabetikov sa zúčastňujú:

 • a) zvýšená sérová hladina antitrombínu III
 • b) zvýšená hladina proteínu C
 • c) všetky z uvedených
 • d) žiadne z uvedených

8. U pacientov so srdcovým zlyhávaním a zachovalou funkciou ľavej komory je liečba:

 • a) ako u systolického zlyhania
 • b) je stále nejasná
 • c) nie je indikovaná
 • d) v liečbe sa pridávajú antitrombotiká

9. Medzi antiremodelačnú liečbu pred vznikom srdcového zlyhania po prekonanom IM zaraďujeme:

 • a) ACE-inhibítory
 • b) betablokátory
 • c) spironolakton
 • d) všetky z uvedených

10. V liečbe diabetikov so srdcovým zlyhávaním je použitie tiazolidíndiónov:

 • a) indikované
 • b) kontraindikované
 • c) ešte prebiehajú klinické štúdie bezpečnosti
 • d) nie je známe

11. Asociácia medzi diabetom a predsieňovou fibriláciou:

 • a) nie je prítomná
 • b) epidemiologické sledovania preukázali tesný vzťah
 • c) je jasným, významným a nezávislým rizikovým faktorom pre vznik PF
 • d) dlhodobé sledovania nenašli významnú

12. Asymetrický dimetylarginín (ADMA):

 • a) je citlivý biomarker pre vaskulárne komplikácie u diabetikov
 • b) jeho úlohu zatiaľ nepoznáme
 • c) zlepšuje oxidatívny stres u pacientov s diabetom
 • d) zlepšuje endotelovú dysfunkciu u pacienov s diabetom

13. Príčina hospitalizácie v klinickej praxi je u akútneho srdcového zlyhania oproti akútnemu koronárnemu syndrómu:

 • a) častejšia
 • b) zriedkavejšia
 • c) obe predstavujú rovnakú proporciu
 • d) nie je známe

14. Podľa údajov American Heart Association iba časť pacientov pri liečbe hypertenzie dosiahne požadované cieľové hodnoty krvného tlaku:

 • a) 10 %
 • b) 20 %
 • c) 30 %
 • d) 50 %

15. Hlavným problémom non-adherencie na antihypertenzívnu liečbu je:

 • a) non-perzistencia
 • b) nedostatočná kompliancia
 • c) netolerancia antihypertenzív
 • d) obava z vedľajších nežiaducich účinkov

16. V patogenéze kardiorenálneho syndrómu ku zhoršeniu obličkových funkcií prispievajú:

 • a) zvýšený centrálny venózny tlak
 • b) intraabdominálna hypertenzia
 • c) všetky z uvedených
 • d) žiadne z uvedených

17. Anémia u pacientov s kardiorenálnym syndrómom vzniká:

 • a) ako dôsledok nižšej produkcie erytropoetínu v poškodených obličkách
 • b) pre systémový prozápalový stav
 • c) pre relatívny deficit železa
 • d) všetky z uvedených

18. V patogenetických procesoch podieľajúcich sa na vzniku diabetického poškodenia kardiorenálnej osi hrá centrálnu úlohu:

 • a) aktivácia systému RAAS
 • b) zvýšený oxidačný stres
 • c) aktivácia SNS
 • d) žiadne z uvedených

19. Na vývoji diabetickej nefropatie signalizačnou dráhou profibrotických cytokínov zúčastňujú:

 • a) transformujúci rastový faktor beta (TGFβ)
 • b) vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF)
 • c) žiadne z uvedených
 • d) všetky z uvedených

20. Koncové produkty neenzýmovej glykácie (advanced glycation endproducts):

 • a) zlepšujú funkciu endotelu
 • b) pôsobia protizápalovo
 • c) žiadne z uvedených
 • d) všetky z uvedených

Hodnotenie testu kreditmi SACCME
Hodnotenie testu kreditmi SACCME

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se