Nové patofyziologické poznatky mění paradigma terapie


Autoři: Alena Adamíková
Působiště autorů: Diabetologické centrum IK IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín, přednosta MUDr. Jiří Latta
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(1): 51-52
Kategorie: Diabetológia aktuálne

Zpráva ze slavnostní lékařské konference, ze setkání českých a slovenských lékařů, pořádané k 20. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky

Ve dnech 14. až 15. prosince 2012 se v Trenčíně uskutečnilo slavnostní setkání českých a slovenských lékařů, které pořádala Diabetická asociace České republiky ve spolupráci se Spolkem lékařů ČLS JEP Zlín – Kroměříž – Uherské Hradiště – Vsetín a Spolkem lékařů Trenčín s garancí České a Slovenské diabetologické společnosti. Setkání bylo uspořádáno u příležitosti 20. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky.

Odborný program sestavený prof. MUDr. J. Rybkou, DrSc. (Baťova nemocnice, Zlín) byl zaměřen převážně na problematiku diagnostiky a léčby diabetu a diabetických komplikací s doplněním přednášek z dalších oborů.

Úvodní přednáška prof. MUDr. J. Škrhy, DrSc. (Všeobecná fakultní nemocnice, Praha) podala aktuální pohled na patofyziologii diabetu. Dokumentoval, že průběh selhání B-buňky je prakticky shodný u obou typů diabetu. Moderní trendy terapie povedou tedy k ochraně B-buňky před apoptózou. Vedle cílené farmakoterapie bude muset účinná terapie zahrnovat režimová a dietní opatření, protože prevence diabetu vyžaduje správný životní styl už od dětství.

Doc. MUDr. E. Martinka, Ph.D. (Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa) představil slovenský Národný diabetologický program a jeho implementaci v praxi. Je zaměřen na prevenci a redukci incidence diabetu, jeho včasnou diagnostiku a intenzivní léčbu, sledování kvality péče a vytváření registru diabetu jako zdroje informací a argumentů o onemocnění.

Prof. MUDr. M. Kvapil, CSc., MBA (Fakultní nemocnice v Motole, Praha) nastínil potencionální cesty v léčbě diabetu 2. typu: nepeptidoví agonisté GLP1R, chimérické peptidy s působením jako agonisté GLP1 a antagonisté glukagonových receptorů, gliptiny, např. MK-3102 s podáváním perorálně jedenkrát týdně, glifloziny a glitazary aktivující PPAR i nové inzuliny. Komentoval výsledky mezinárodní studie ORIGIN, která prokázala, že inzulin glargin je referenčním dlouhodobě působícím analogem s prokázanou kardiovaskulární bezpečností.

Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin (Fakultná nemocnica, Martin) poukázal na rizika hypoglykemických příhod. Noční hypoglykemie postihují každou noc 30–56 % pacientů. Popisuje se riziko komorových arytmií při zvýšení plazmatického adrenalinu a snížení hladiny draslíku, prodloužení QT-intervalu.

Prof. MUDr. M. Souček, CSc. (Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno) se věnoval významu sympatiku v patofyziologii diabetu. Metabolický syndrom je mimo jiné charakterizován sympatikotonií. Centrálně působící antihypertenziva jsou vhodná pro kombinační léčbu hypertenze při metabolickém syndromu. Příznivě ovlivňují hodnotu systolického a diastolického krevního tlaku a tepovou frekvenci.

Prof. MUDr. I. Rychlík, CSc., FASN (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha) zdůraznil nezbytnost včasné diagnostiky nefropatie u diabetiků. Jde o onemocnění, kterému lze předcházet, a to dobrou metabolickou kontrolou, kontrolou krevního tlaku a léčbou inhibitory renin-angiotenzin-aldosteronového systému.

MUDr. V. Uličiansky (Diabetologická ambulancia, Košice) položil otázku, jaký by měl být algoritmus léčby diabetu. Rozhodně dynamický, aktualizovaný v pravidelných intervalech, měl by odrážet nové poznatky medicíny důkazů (EBM), ale konečné rozhodnutí má záležet na lékaři, který zná specifické charakteristiky pacienta.

Prof. MUDr. A. Jirkovská, CSc. (Institul klinické a experimentální medicíny, Praha) se podrobně věnovala problematice diabetické nohy. Podle Mezinárodního konsenzu o diabetické noze je třeba provést neinvazivní cévní vyšetření včetně pedálních tepen u všech pacientů s diabetem a ulcerací. Invazivní cévní vyšetření je pak třeba doplnit u ulcerací s podezřením na podíl angiopatie a u těch pacientů, u kterých se při komplexní léčbě ulcerace nehojí do šesti týdnů. Cílem rekonstrukčního výkonu je otevření alespoň jedné infrapopliteální tepny, nejlépe v angiozomu, kde je ulcerace. Aktuální jsou hybridní výkony, perkutánní angioplastiky a bypassy.

Prof. MUDr. J. Špinar, CSc., FESC (Fakultní nemocnice Brno) definoval chronické srdeční selhání jako syndrom, při kterém různá kardiovaskulární onemocnění vedou k poruše srdeční funkce a v jejím důsledku, i přes dostatečné plnění, klesá minutový srdeční výdej a srdce není schopno pokrýt potřeby organizmu.

MUDr. Z. Adamík, Ph.D. (Baťova nemocnice, Zlín) popsal nová témata a postupy v onkogynekologii. Zaměřil se na ultrasonografickou diagnostiku, která umožňuje následný management onemocnění s využitím moderních miniinvazivních operačních postupů.

MUDr. J. Latta (Baťova nemocnice, Zlín) se zabýval riziky celiakie. Pacienti s nediagnostikovanou celiakií mají téměř 4krát zvýšené riziko úmrtí oproti ostatní populaci a i u pacientů s léčenou celiakií je riziko úmrtí zvýšeno o 26–29 % oproti ostatní populaci. Dispenzarizace a sekundární prevence komorbidit jsou nezbytné.

Páteční program zakončil skvělou přednáškou Mgr. J. Hořejší, který s nadhledem a úsměvem shrnul problematiku současného českého zdravotnictví, které si zaslouží po letech nejistoty evoluční kultivaci a stabilizaci systému.

Sobotní dopoledne zahájil prof. MUDr. P. Galajda, CSc. (Univerzitná nemocnica, Martin), který popsal diagnostiku a možnosti intervence metabolického syndromu.

Prof. MUDr. M. Haluzík, Ph.D. (Všeobecná fakultní nemocnice, Praha) poukázal na pozitivní vlastnosti GLP1, které zlepšují ve studiích výkonnost myokardu u srdečního selhání, přežívání kardiomyocytů při ischemii, zlepšují endoteliální dysfunkci a rizikové faktory u diabetiků 2. typu, nevyvolávají hypoglykemii, nezvyšují hmotnost a snižují glykemickou variabilitu.

Prof. MUDr. I. Tkáč, Ph.D. (Univerzitná nemocnica, Košice) nastínil možnosti farmakogenetiky, která může pomoci identifikovat skupiny pacientů, kteří budou mít přínos z konkrétní léčby perorálními antidiabetiká, a určit i maximální potřebnou dávku s eliminací nežádoucích účinků.

MUDr. P. Novosad (Baťova nemocnice, Zlín) popsal model komplexní péče o pacienta s metabolickým onemocněním skeletu, který kromě diagnostických a léčebných postupů zahrnuje i péči o následky osteo­porózy (fyzické, psychické, finanční, psychosociální).

Dopolední program zakončily přednášky s klinickým obsahem z Diabetologického a Kardiovaskulárního centra IK IPVZ ve Zlíně. MUDr. A. Adamíková, Ph.D., se věnovala individualizovaným přístupům k inzulinové léčbě. Terapie inzulinem se posouvá podle doporučení ADA/EASD do druhé linie terapie za terapii dietou a metforminem. Cílem je léčba bez hypoglykemií a se zabráněním rizika cévních komplikací.

MUDr. Z. Coufal zdůraznil nezbytnost časné diagnostiky infarktu myokardu s pořízením EKG-záznamu do 10 minut a následným neodkladným transferem do intervenčního kardiologického centra. Ke zlepšení léčby v akutním stadiu infarktu myokardu přispívají i nové preparáty ticagrerol a prasugrel.

MUDr. D. Langová popsala současné postupy v diagnostice a léčbě onemocnění štítné žlázy, které se vyskytují v klinické formě v populaci v 5–7 % a tvoří hlavní náplň práce endokrinologických ambulancí.

Celé setkání moderované profesorem MUDr. Jaroslavem Rybkou, DrSc. mělo slavnostní atmosféru, ke které přispěl i společenský večer s účastí představitelů zdravotnictví a vedení obou regionů Zlínského i Trenčianského kraje. Vzájemné setkání českých a slovenských lékařů vedlo k výměně poznatků i zkušeností a znovu zpevnilo spolupráci i tradičně dobré vztahy.

Na snímke zľava: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti, MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a MUDr. Lubomír Nečas,– námestník hajtmana Zlínskeho kraja
Na snímke zľava: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti, MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a MUDr. Lubomír Nečas,– námestník hajtmana Zlínskeho kraja

Na snímke zľava: prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., organizátor konferencie a zakladateľ Diabetologického centra v Krajskej nemocnice T. Bati, a. s., v Zlíne, prof. Jaroslav Blahoš, DrSc., prezident ČLS JEP, a prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prorektor Univerzity Karlovej v Prahe
Na snímke zľava: prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., organizátor konferencie a zakladateľ Diabetologického centra v Krajskej nemocnice T. Bati, a. s., v Zlíne, prof. Jaroslav Blahoš, DrSc., prezident ČLS JEP, a prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prorektor Univerzity Karlovej v Prahe

MUDr. Alena Adamíková, PhD.

adamikova@bnzlin.cz

Diabetologické centrum IK IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

www.kntb.cz

Doručené do redakcie 22. januára 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se