Profesor MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, jubilujúci


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(1): 5
Kategorie: Laudatio

Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, prednosta I. internej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin sa 21. decembra 2012 dožil polookrúhleho životného jubilea 55 rokov. Z jeho bohatého pracovného životopisu by som uviedol najdôležitejšie údaje. Narodil sa 21. decembra roku 1957 v Kysuckom Novom Meste. V roku 1983 ukončil Jesseniovu lekársku fakultu v Martine, kde študoval odbor všeobecné lekárstvo. Po skončení fakulty začal pracovať na I. internej klinike v Martine a v rokoch 1988–1992 sa opakovane zúčastnil dlhodobých študijných pobytov na renomovaných diabetologických pracoviskách v USA (Brown University v Providence, University of Texas v San Antoniu, University of Pittsburgh v Pensylvanii, The Whittier Insitute of Diabetes and Endocrinology v La Jolla v Kalifornii, University of Rochester v Rochestere, v štáte New York). Tu sa venoval výskumu hypoglykemických stavov pod vedením svetoznámeho prof. J. E. Gericha.


V roku 1990 získal titul kandidáta vied (CSc.). O štyri roky neskôr sa habilitoval a bol vymenovaný za docenta. V roku 1997 mu bola udelená vedecká hodnosť doktora vied (DrSc.) a hneď rok na to bol vymenovaný profesorom Univerzity Komenského pre odbor vnútorné lekárstvo, ako jeden z najmladších na Slovensku. Od roku 1995 je prednostom I. internej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty a fakultnej, dnes univerzitnej nemocnice v Martine.

Profesor Marián Mokáň je veľmi aktívny v oblasti diabetológie. Pôsobil dve funkčné obdobia ako predseda výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Z tejto pozície sa veľkou mierou zaslúžil o udržanie samostatného odboru Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a jeho akreditáciu na Slovensku. Pôsobil ako člen Akreditačnej komisie Vlády SR pre akreditáciu vysokoškolského zdravotníckeho školstva na Slovensku a v súčasnosti pôsobí ako člen Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre špecializačného študijné programy v kategórii lekár. Je medzinárodne uznávaný odborník v zámkových metódach vyšetrovania hypoglykemických stavov a inzulínovej rezistencie, tvorca štandardných diagnostických a terapeutických postupov v diabetológii s celoslovenskou pôsobnosťou.

Svoje doterajšie celoživotné dielo v problematike hypoglykémie zhrnul v monografii Hypoglykémia a bol na čele autorského kolektívu monografie Diabetes mellitus a vybraté metabolické ochorenia, slúžiacej ako celoslovenská učebnica diabetológie pre postgraduálne štúdium.

Jeho práce publikované v renomovaných zahraničných časopisoch zaznamenali veľký ohlas s viac ako 3 700 medzinárodných SCI citácií a dosiahol tak Hirschov index 18.

Je hlavným garantom odboru špecializačného štúdia Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy na JLF UK v Martine, kde garantuje aj študijný program všeobecné lekárstvo a doktorandský študijný program vnútorné choroby, vrátane spôsobilosti vykonávať habilitácie a inaugurácie v tomto študijnom odbore.

Venuje sa aj redakčnej práci v diabetologicky zameraných časopisoch – v medzinárodnom časopise Diabetes Research and Clinical Practice a časopisoch, ktoré sú podporované Slovenskou diabetelogickou spoločnosťou, Diabetes a obezita a Forum diabetologicum.

Za svoju aktivitu na vedeckom a odbornom poli v oblasti diabetológie bol ocenený mnohými zahraničnými a domácimi oceneniami. Získal ceny Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti za najlepšie publikácie, ako aj prestížne ocenenie Endokrinologickej spoločnosti v USA za príspevok pri tvorbe monografie: The Endocrine pancreas, insulin action. Boli mu udelené významné ocenenia odborných spoločností vo forme slávnostných prednášok, ako Dérerova prednáška pre odbor Vnútorné choroby a Rázusova a Korecova prednáška pre odbor Diabetológia, ako aj vo forme Striebornej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti. Slovenská diabetologická spoločnosť mu výnimočne už v mladom veku udelila čestné členstvo honoris causa. Kráľovská lekárska spoločnosť v Edinburghu mu udelila čestné členstvo, ako významné ocenenie za jeho doterajšiu celoživotnú prácu v oblasti diabetológie, pričom mu bol udelený titul „Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh“ (FRCP Edin).

Okrem bohatej činnosti si profesor Mokáň našiel čas aj na svoje záľuby, ktorými sú cestovanie po Slovensku a krajinách celého sveta a najmä vášnivé fotografovanie. Rád šoféruje a na každú pracovnú cestu chodí zásadne vlastným autom. Miluje športy, ktoré sleduje nielen ako divák, ale aktívne hrá tenis.

Pánovi profesorovi v mene jeho spolupracovníkov nielen na klinike, ale aj v diabetologickej obci želáme všetko najlepšie, veľa zdravia a ďalších úspechov.

Ad multos annos.

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

I. interná klinika JLF UK a UNM


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se