Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Vladimír Uličiansky
Působiště autorů: Via medica, s. r. o., Košice
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2012; 1(1): 58-59
Kategorie: Edukačný kvíz

1. Ktoré z týchto výrokov sú pravdivé?

 • a) Po zverejnení výsledkov celoslovenského skríningu výskytu diabetes mellitus (DM) a metabolického syndrómu v roku 2008 sa prevalencia DM vyšplhala na 7 %.
 • b) Makrovaskulárne komplikácie kardiovaskulárneho aparátu sú u diabetikov v porovnaní s bežnou populáciou 4-krát častejšie, majú horšiu prognózu a vyššiu mortalitu.
 • c) Na liečbu diabetes mellitus (bez liečby komplikácií) sa vo väčšine krajín každoročne vynaloží asi 6–8 % celkových nákladov určených na zdravotníctvo.
 • d) Diabetes mellitus je akútne ochorenie, ktoré je možné úplne vyliečiť.

2. Medzi inhibítory dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) patrí:

 • a) exenatid
 • b) liraglutid
 • c) vildagliptín
 • d) pioglitazón

3. Medzi charakteristické vlastnosti inhibítorov DPP-4, ktoré pôsobia cez inkretínový systém, nepatrí:

 • a) zníženie glykémie
 • b) dobrá tolerancia
 • c) signifikantný prírastok hmotnosti
 • d) relatívne nízke riziko hypoglykémie

4. V kombinácii s metformínom majú inhibítory DPP-4 v porovnaní so sulfonylureou:

 • a) rovnaký hypoglykemizujúci účinok
 • b) sú bez rizika prírastku hmotnosti
 • c) sú bez rizika hypoglykémie
 • d) všetky uvedené odpovede sú správne

5. Ktoré z nasledujúcich výrokov sú správne?

 • a) U dlhodobo dialyzovaných pacientov býva diabetická nefropatia príčinou zlyhania obličiek v 30–40 %.
 • b) Kumulatívna incidencia manifestnej nefropatie sa pohybuje medzi 28–34 % po 25 rokoch trvania diabetes mellitus 1. typu.
 • c) Kumulatívna incidencia manifestnej nefropatie sa pohybuje medzi 25–31 % po 25 rokoch trvania DM2T.
 • d) Všetky uvedené odpovede sú správne.

6. Vildagliptín v dávke 50 mg denne:

 • a) je kontraindikovaný pri poškodení obličiek
 • b) je bezpečný a účinný pri poškodení obličiek včítane hemodialýzy
 • c) pri poškodení obličiek je nutné dávať dávku 2 × 50 mg
 • d) stupeň obličkového poškodenia nemá vplyv na dávkovanie vildagliptínu

7. Rýchle fluktuácie (exkurzie) glykémií môžu mať dôležitú úlohu pri vzniku metabolických a vaskulárnych komplikácií. Pri priamom porovnaní sitagliptínu a vildagliptínu boli zistené tieto nálezy:

 • a) rovnaké zlepšenie glykémie nalačno
 • b) rovnaké zlepšenie postprandiálnej glykémie
 • c) priemerná amplitúda glykemických exkurzií (MAGE) bola signifikantne vyššia v skupine so sitagliptínom v porovnaní so skupinou liečenou vildagliptínom
 • d) medzi liečivami neboli pozorované žiadne rozdiely v účinku

8. Ktorý z nasledujúcich výrokov je nepravdivý?

 • a) Mikroalbuminúria (MAU) je definovaná ako vylučovanie 30–300 mg albumínu za 24 hodín počas 24 hodinového zberu moču.
 • b) Pre diagnózu a dlhodobé sledovanie chorých sa dá použiť aj pomer močového albumínu a kreatinínu v rozmedzí 2,5–25 mg /mmol v rannom moči.
 • c) U žien bol vzhľadom na nižšiu exkréciu kreatinínu navrhnutý dolný limit indexu albumín/kreatinín 3,5 mg/mmol.
 • d) Mikroalbuminúria nemá diagnostický, liečebný a prognostický význam.

9. Medzi závery z veľkých klinických štúdií patria tieto zistenia:

 • a) Glykemická kompenzácia je prospešná (UKPDS, UKPDS – Post Trial Monitoring).
 • b) Neskorá agresívna snaha o „tesnú“ glykemickú kompenzáciu je škodlivá (ACCORD).
 • c) Pomalá a postupná neskorá glykemická kompenzácia je prospešná (ADVANCE).
 • d) Uvedené dôkazy nemajú všeobecnú platnosť, pretože randomizované klinické štúdie sú zaťažené veľkou štatistickou chybou.

10. Medzi piliere primárnej prevencie vzniku diabetickej nefropatie patrí:

 • a) zabránenie vzniku mikroalbuminúrie
 • b) maximálne možná metabolická kontrola
 • c) liečba inhibítormi RAS
 • d) liečba infekcií močového systému antibiotikami

11. Medzi princípy sekundárnej prevencie diabetickej nefropatie je možné zaradiť:

 • a) metabolická kontrola diabetes mellitus
 • b) cieľové hodnoty TK < 130/80 mmHg
 • c) inhibítory RAS (ACEI a ARB)
 • d) podávanie tiazidových diuretík

12. Triedy antihypertenzív podľa odporúčaní K/DOQI na zabrzdenie progresie nefropatie u pacientov s artériovou hypertenziou a chronickým obličkovým poškodením zahŕňajú tieto farmaká:

 • a) ACE-inhibítory a blokátory AT1- receptorov pre angiotenzín II (sartany)
 • b) aliskiren
 • c) non-dihydropyridínové blokátory kalciového kanála
 • d) všetky uvedené farmaká

13. Pri začiatku liečby ACE inhibítorom musíme minimálne poznať hodnoty krvného tlaku, renálne a hepatálne funkcie, kaliémiu. Pacient musí byť dobre hydratovaný. Vzostup kreatininémie 3.–7. deň po začiatku liečby by nemal presahovať:

 • a) 15 µmol/l
 • b) 25 µmol/l
 • c) 45 µmol/l
 • d) 55 µmol/l

14. Aktualizovaný súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) v spolupráci s Európskou liekovou agentúrou uvádza tieto údaje:

 • a) Lieky obsahujúce aliskiren sa neodporúčajú v kombinácii s ACEI alebo ARB u pacientov s diabetes mellitus alebo s poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2).
 • b) U pacientov s diabetes mellitus alebo pri miernej poruche funkcie obličiek (GFR > 60 ml/min/1,73 m2) je možné použitie aliskirenu v kombinácii s inými antihypertenzívami ako ACEI alebo ARB.
 • c) U ostatných pacientov, ktorí užívajú aliskiren v kombinácii s ACEI alebo ARB, sa má starostlivo zvážiť pomer prínosu a rizika pokračujúcej liečby.
 • d) Všetky uvedené údaje

15. Medzi účinky antiVEGF nepatrí:

 • a) zníženie neoangiogenézy
 • b) zníženie cievnej hyperpermeability
 • c) zvýšenie cievnej permeability
 • d) zníženie stimulácie pre hyperproliferáciu endotelových buniek

16. Medzi systémové faktory ovplyvňujúce diabetickú retinopatiu okrem nedostatočnej kontroly glykémie, vysokého krvného tlaku a proteinúrie patrí:

 • a) anémia
 • b) vysoká hladina oxidovaného nízkoviskózneho lipoproteínu a cholesterolu
 • c) gravidita
 • d) všetky uvedené možnosti

17. Medzi možnosti liečby diabetickej retinopatie a diabetického edému makuly patrí:

 • a) laserová liečba
 • b) intravitreálna aplikácia steroidov a antiVEGF (VEGF – vascular endothelial growth factor)
 • c) chirurgická liečba
 • d) všetky uvedené spôsoby

18. Po úvodnej liečbe metformínom má nasledovať okrem široko diskutovaných derivátov sulfonylurey lebo inzulínu liečba:

 • a) tiazolidíndiónom
 • b) inhibítorom dipeptidylpeptidázy 4
 • c) agonistom či analógom GLP-1
 • d) všetky uvedené možnosti prichádzajú do úvahy na základe individuálneho zhodnotenia cieľov liečby a rizikovosti pacienta

19. Z inhibítorov DPP-4 nízky potenciál pre liekové interakcie majú:

 • a) sitagliptín
 • b) vildagliptín
 • c) saxagliptín
 • d) linagliptín

20. Prvé písomné zmienky o cukrovke pochádzajú z obdobia začiatkov klinických pozorovaní. Prvý opis cukrovky v Ebersovom papyruse pochádza z obdobia:

 • a) 5. storočie p.n.l.
 • b) rok 1350 p.n.l.
 • c) rok 1552 p.n.l.
 • d) 3. storočie p.n.l.

Hodnotenie testu kreditmi SACCME
Hodnotenie testu kreditmi SACCME

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se