XXVIII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a pracovnej skupiny preventívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti


Autoři: Andrej Dukát
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(2): 151-152
Kategorie: Správy z odborných podujatí

10.–13. apríla 2003, Tále

V dňoch 10.–13. apríla 2003 sa konal v krásnom prostredí Nízkych Tatier – na Táloch XXVIII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a pracovnej skupiny preventívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Novorekonštruovaný hotel Partizán poskytol účastníkom výborné prostredie na pracovnú časť – kongres i na relaxačnú časť – osobnú komplexnú prevenciu, vrátane fyzioterapie a balneoterapie.

Atraktívny program pritiahol pozornosť vyše 450 registrovaných účastníkov z celého Slovenska. Návštevnosť podujatí bola veľmi dobrá a každý z účastníkov si mohol z programu vybrať to, čo ho najviac zaujímalo. Program bol doplnený o 9 satelitných sympózií, ktoré rozobrali viaceré aspekty farmakologickej liečby, a tým rozšírili rozsah a pestrosť celého podujatia.

Prvé sympózium sa venovalo hybridnej liečbe dyslipidémie. Prof. A. Dukát rozobral príčiny, prečo monoterapia statínmi nestačí a kde sú perspektívy kombinovanej hypolipidemickej liečby. Prof. D. Pella vysvetlil princípy hybridnej liečby a MUDr. I. Vavrina predstavil prvú fixnú kombináciu hypolipidemík, ktorá sa dostala do klinického použitia aj na Slovensku.

Druhé sympózium sa zaoberalo problematikou, ako minimalizovať riziko akútneho koronárneho syndrómu u pacientov s chronickou ischemickou chorobou srdca. Prof. J. Murín rozobral postavenie betablokátorov, doc. M. Studenčan rozobral medicínu dôkazov nikorandilu, nového antiischemického liečiva, ktoré sa dostalo do klinického používania aj na Slovensku. Pritom v okolitých krajinách jeho proporcia v kardiovaskulárnej farmakoterapii predstavuje okolo 10 %. Prof. A. Dukát rozobral súčasné možnosti farmakologickej antiischemickej liečby spolu s prvými vlastnými skúsenosťami s použitím nikorandilu v našej praxi.

Tretie sympózium sa zaoberalo fixnou kombináciou antihypertenzív v kontexte platných odporúčaní a medicíny dôkazov. Doc. S. Filipová predstavila súčasnosť a budúcnosť liečby hypertenzie fixnými kombináciami, MUDr. K. Hatalová uviedla súčasné aktuálne odporúčania v tejto súvislosti a napokon prof. D. Pella predstavil fixnú kombináciu inhibície renín-angiotenzín-aldosteron s diuretikom.

Vo štvrtom sympóziu sa rozobrala problematiky liečby artériovej hypertenzie v podmienkach našej bežnej klinickej praxe. Prof. A. Dukát rozobral súčasný stav problematiky kontroly krvného tlaku, doc. J. Sirotiaková predstavila výsledky národnej štúdie liečby urapidilom a prof. J. Gajdošík rozobral význam kompliancie a adherencie na antihypertenzívnu liečbu.

V piatom sympóziu sa doc. L. Gašpar, doc. S. Filipová a prof. D. Pella venovali novej fixnej kombinácii priameho renínového inhibítora s amlodipínom.

Šieste sympózium sa zaoberalo problematikou fibrilácie predsiení a antikoagulačnou liečbou. Prim. G. Kaliská rozobrala vzťah medzi fibriláciou predsiení a náhlou mozgovo-cievnou príhodou. Doc. S. Filipová následne rozobrala manažment pacienta s touto najčastejšou arytmiou a MUDr. K. Hatalová predstavila nové liečivo rivaroxaban a jeho miesto v liečbe.

Siedme sympózium rozobralo problematiku liečby betablokátormi. Prim. P. Jonáš ich umiestnil do posledných odporúčaní ESH/ESC. MUDr. D. Škultétyová sa zaoberala endotelovou funkciou v súvislosti s liečbou nebivolom a MUDr. I. Majerčák poukázal na vplyv nebivololu na elasticitu cievnej steny.

Osme sympózium sa zameralo na liečebné využitie mikronutrientov. Doc. V. Fedelešová rozobrala liečbu magnéziom, MUDr. A. Vachulová jeho významom a MUDr. J. Chudej možnosťami liečby anémie a železom pri kardiorenálnom syndróme.

Deviate sympózium rozobralo problematiku liečby hypertenzie v podmienkach ambulantnej klinickej praxe na Slovensku. Prof. F. Šimko rozobral patofyziologické a klinické implikácie RAAS a antihypertenzívnej liečby, prof. A. Dukát rozviedol problematiku sartanov a MUDr. D. Škultétyová vplyvom sartanov na cievnu stenu.

V prvom hypertenziologickom bloku bola rozobraná problematika súčasnosti v oblasti renálnej denervácie. Prednášali ju lekári, ktorí už majú prvé skúsenosti s danou metodikou v našich podmienkach. MUDr. M. Gočár predstavil systém Simplicity, MUDr. M. Moščovič predstavil metodiku renálnej denervácie, MUDr. D. Škultétyová sa zaoberala funkciou cievnej steny, S. Ivanová priniesla pohľad zdravotnej sestry v systéme komplexného manažmentu a napokon doc. S. Filipová predniesla záverečný patofyziologický prehľad tejto novej metodiky.

V druhom bloku hypertenziológie a pracovnej skupiny preventívnej kardiológie sa sledovala problematika zmeny životného štýlu. Doc. Š. Farský rozobral otázku obezity, doc. J. Jurkovičová rozobrala zmeny stravovacích zvyklostí v našej populácii za posledné dve dekády, MUDr. P. Sabaka vplyv aeróbnej fyzickej aktivity na lipidy a MUDr. R. Alberty rozobral rastové grafy, nomogramy u detí a adolescentov s ohľadom na lipidy.

Vo veľmi atraktívnom a najviac navštívenom bloku preventívnej kardiológie nazvanom Či nám škodí to, čo nám chutí odozneli štyri prednášky. Prof. V. Bada v tradične zaujímavom príspevku rozobral faktory dobrého jedla, kávy a čaju a odstránil chybné mýty o našich proklamovaných potravinách. Prof. A. Dukát sa zaoberal konzumáciou tmavej čokolády a korenín aj v zmysle realizovaných doterajších štúdií. MUDr. Ľ. Fábryová rozviedla význam konzumácie rýb a napokon pozvaný známy enológ prof. F. Malík veľmi zaujímavo zhrnul význam vína. Toto sympózium predstavovalo vrchol rozobranej problematiky stravy a prevencie.

Vo štvrtom bloku hypertenzie sa rozoberala problematika diagnostiky a varia. MUDr. L. Danihel rozobral význam IMT a artériovej kompliancie, MUDr. V. Regecová štandardizáciu merania krvného tlaku v pediatrickej praxi, doc. Ľ. Gašpar ambulantným monitorovaním krvného tlaku u starších ľudí, MUDr. D. Čelovská periférnym artériovým ochorením a MUDr. J. Török sledovaním vplyvu aliskirenu na krvný tlak.

Piaty blok hyperteziológie sa zaoberal včasnými štádiami hypertenzie. Doc. E. Čižmárová rozobrala problematiku juvenilnej hypertenzie, MUDr. A. Jurko hypertenziou bieleho plášťa v detskom veku, MUDr. D. Schwartzová výživou u športovcov, MUDr. I. Šoóšová prehypertenziou a MUDr. J. Šidlo morfológiou myokardu vo vzťahu ku hypertenzii.

Šiesty blok rozobral zaujímavú a doposiaľ nepertraktovanú problematiku vzťahu oftalmológie a hypertenzie. Dr. F. Dabóczi sa zabýval vyšetrením očného pozadia u pacientov s hypertenziou, Dr. M. Molnárová vyšetrením očného pozadia u pacientov s diabetes mellitus, MUDr. P. Krajčiová oklúziou centrálnej žily sietnice u hypertenzie a MUDr. D. Hiščáková problematikou glaukómu a hypertenzie. Tento blok bol v diskusii vysoko hodnotený auditóriom ako celkom nový.

Siedmy blok sa zaoberal špecifickými aspektami starostlivosti o ženy s artériovou hypertenziou. Doc. Š. Farský rozobral vzťah hypertenzie a antikoncepcie, MUDr. I. Šoóšová predstavila epidemiologický prieskum na Slovensku o profile žien s hypertenziou v ambulantnej praxi. MUDr. K. Beňová prednášala na tému hypertenzné emergencie v gravidite, A. Lajdová podiel ošetrovateľstva o tehotnú ženu s hypertenziou a napokon MUDr. K. Beňová sa venovala superponovanej preeklampsii.

Osmy hypertenziologický blok sa zaoberal farmakoterapiou hypertenzie. Doc. J. Sirotiaková sa zaoberala vzťahom betablokátorov a metabolickým syndrómom, MUDr. V. Kosmálová psychofarmakologickou liečbou a jej dopadom na hypertenziu, doc. J. Lietava kontrolou hypertenzie a liekovými interakciami, prim. P. Jonáš výsledkami v randomizovaných klinických štúdiách a ich problematikou pre klinickú prax a doc. M. Sninčák rezistentnou hypertenziou.

Posledný deviaty blok hypertenziológie rozobral vzťah hypertenzie a diabetu. Doc. Ľ. Gašpar rozobral tento vzťah v prehľadovej prednáške, MUDr. E. Pastrnáková sa venovala problematike liečby u týchto dvoch komorbidít, MUDr. M. Javorský odhadu kardiovaskulárneho rizika u diabetikov, MUDr. Ľ. Fábryová aterogénnou dyslipidémiou a napokon MUDr. D. Baláž úplne novým nálezom lipoproteínového spektra u novozistených, doposiaľ neliečených pacientov s diabetes mellitus.

Veľmi bohatý a cenný program kongresu bol ešte doplnený o celkove 10 posterov a hodnotený 16 kreditmi SACCME v rámci kontinuálneho postgraduálneho vzdelávania lekárov.

Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP

andrej.dukat@sm.unb.sk

II. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava

www.unb.sk

Doručené do redakcie 15. apríla 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se